TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Zabrinjavajući nedostatak servisa podrške i preventivnih mehanizama namijenjenih djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem
Februar 28, 2020
Javni poziv za zaštitu ranjivih grupa od korona virusa COVID-19
Mart 13, 2020

TENDER ZA NABAVKU TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za nabavku – terenskog putničkog motornog vozila za potrebe realizacije terenskog rada u okviru projekta „Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)”.

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 12.03.2020.godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica;
  •  preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica;

Ukoliko ponuđač ponudu dostavlja preporučenom poštom dužan je da obezbijedi da ista stigne na odrediše u gore određenom roku. Naknadno pristigle ponude biće vraćene ponuđačima neotvorene, uz naznaku da su podnijete neblagovremeno.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.03.2020.godine u 12:30 sati, u prostorijama NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica

 

Tenderska dokumentacija za preuzimanje.