O JUVENTASU

Juventas (ranije Omladinski kulturni centar - OKC Juventas) je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici. Te godine je grupa studenata koje je finansijski pomogao Institut za otvoreno društvo Crne Gore započela rad na Omladinskom magazinu Juventas. Cilj je bio stvaranje medija rezervisanog za ideje, interesovanja i probleme mladih. Juventas je nastao iz pomenute inicijative.

Društvo socijalne pravde u kome se svi ljudi osećaju sigurno, slobodno i poštovano, učestvuju u donošenju odluka, imaju jednake mogućnosti i uživaju sva ljudska prava, bez obzira na razlike i lična svojstva.
Juventas unapređuje socijalnu koheziju stvarajući zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, inovativne i održive servise podrške društveno isključenjima, kao i osnažavanje ključnih aktera u ovom procesu.

Do 2000.

godine organizacija je realizovala brojne projekte usmjerene na uticaj mladih na odluke koje se donose u zemlji, a od značaja su za njihovu sadašnjost i budućnost. Juventas je imao svoj časopis, kratko i svoj dnevni list, radio i TV emisiju, prepoznatu od strane mladih ljudi. Tokom prve četiri godine, imao je i 2 pozorišne predstave koje su nagrađivane na festivalima. Debatni klubovi na crnogorskom i engleskom jeziku postigli su značajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.U 2001.

godini, u predstavljanju Crne Gore na globalnom takmičenju, članovi debatnog kluba Juventas osvojili su 8. mjesto. Juventas je razvio mrežu volontera i realizovao druge značajne projekte iz oblasti razrješenja konflikata, dijaloga, tolerancije, kulture i medija.U 2001.

godini Juventas je svoje resurse usredsredio na pitanje koje je zanemareno u crnogorskom društvu - seksualno i reproduktivno zdravlje mladih. Dvije godine kasnije Juventas postaje član Republičke komisije za HIV.

Tako je 2004.

radionicama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obuhvaćeno 30% ukupnog broja odjeljenja srednjih škola u Crnoj Gori. Do 2005. godine dolazi do značajne promijene svijesti i djelovanja nadležnh institucija po pitanju promocija zdravih stilova života mladih, a Juventas je sve više pažnje posvetio grupama koje su prepoznate kao društveno marginalizovane i kojima su kasnije pružene direktne usluge: LGBT osobe, zatvorenici, seksualni radnici/ce, osobe koje koriste drogu, romska zajednica.

Od 2006.

Juventas je jedan od glavnih realizatora projekata podržanih od strane Globalnog fonda za malariju, tuberkolozu i HIV/AIDS. Godišnji obuhvat korisnika programa prevencije širenja HIVa u 2014. godini je iznosio oko 1200. Program je realizovan do jula 2015.Razvijeni su i programi podrške radu učeničkih parlamenata (od 2006), podrška omladinskom aktivizmu (od 1996), participacija mladih u donošenju odluka (od 1996), podrška povećanju mobilnosti mladih (od 2011), podrška socijalnom osnaživanju Roma (od 2005), podrška poštovanju prava LGBT osoba (od 2005), podrška ostvarivanju prava korisnika droga (od 2005), podrška pristupu pravima i servisima seksualnih radnica (od 2003), podrška mladima u riziku od socijalne isključenosti (od 2001).NVO Juventas je 2016,na dvadeset godina od osnivanja, redefinisao svoju misiju i viziju. Restruktuirani su i programi na kojima radi. U drugoj polovini pomnute godine, nakon ispunjavanja svih potrebnih uslova, Juventas je dobio ISO 9001: 2015 (QMS).Ciljevi i djelatnosti Juventasa su:• promovisanje i zaštita prava mladih,
• poboljšanje zdravstvenih usluga i zdravlja djece, mladih, žena i osjetljivih grupa, • poboljšanje socijalnih usluga, njihove održivosti i socijalne zaštite djece, mladih, žena i osjetljivih grupa,
• promovisanje i zaštita prava i sloboda LGBTosoba,
• promovisanje i zaštita prava i sloboda osoba koje koriste psihoaktivne supstance,
• promovisanje i zaštita prava i sloboda zatvorenika,
• promovisanje i zaštita prava i sloboda osoba koje se bave seksualnim radom/osoba u prostituciji,
• promovisanje i zaštita prava i sloboda osoba koje žive sa HIV-om
• promovisanje i zaštita prava i sloboda grupa u riziku od socijalne isključenosti,
• unapređenje kapaciteta NVO-a, vladinih institucija i medija,
• unapređenje vladinih i loklanih politika u oblastima: zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite
• promovisanje kulturnih vrijednosti i principa održivog razvoja,
• pružanje podrške miru i mirnom rješavanju konflikata,
• olakšavanje pristupa informacijama i podizanje kvaliteta edukativnih programa za mlade i osjetljive grupe,
• razvijanje kritičkog mišljenja, aktivne participacije i kulture dijaloga.

Programske ciljeve JUVENTAS ostvaruje svojim ukupnim djelovanjem u javnom životu.

NVO Juventas sprovodi svoje aktivnosti kroz 3 programa


• Direktna asistencija


• Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i medija


• Istraživanje i zagovaranjeNaše CILJNE GRUPE su: omladina, LGBT osobe, zatvorenici, osobe koje koriste drogu, seksualni radnici/e, Romi i žene uopšte.Ciljevi i aktivnosti Juventasa, definisani su našom Politikom kvaliteta

Osim svakodnevnih obaveza u okviru projekata, Juventas je glasan zagovarač određenih politika, promjena zakona, ali i promjene svijesti društva po pitanju slučajeva koji su zaokupili crnogorsku javnost.Svoje radne aktivnosti zaposleni u Juventasu obavljaju u okviru tri kancelarije/prostora koji se nalaze u Podgorici, od toga su u jednom prostoru smješteni Drop in centar za osobe koje koriste/injektiraju droge i Drop in centar za osobe koje pružaju seksualne usluge, dok u okviru drugog prostora funkcioniše LGBT Drop in centar. Zaposleni u Juventasu, takođe, obavljaju terenski rad.