U sklopu I Javnog konkursa kroz dva kruga bodovanja raspodijeljeno je 104.860,50 eura za realizaciju sedam projekata.
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata – prvi krug bodovanja. 
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata – drugi krug bodovanja.

Podržani projekti

Glavni cilj projekta je promocija i unapređenje rodne ravnopravnosti kroz edukaciju srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca o medijskoj pismenosti i uticaju medija na oblikovanje stavova o rodnim ulogama.

Ključni rezultati projekta su:

 • Povećan nivo medijske pismenosti srednjoškolaca i informisanosti o rodno zasnovanom nasilju
 • Unaprijeđeni kapaciteti nastavnika/ca za razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod srednjoškolaca

Glavni cilj projekta je promocija i unapređenje rodne ravnopravnosti kroz edukaciju srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca o medijskoj pismenosti i uticaju medija na oblikovanje stavova o rodnim ulogama.

Ključni rezultati projekta su:

 • Povećan nivo medijske pismenosti srednjoškolaca i informisanosti o rodno zasnovanom nasilju
 • Unaprijeđeni kapaciteti nastavnika/ca za razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod srednjoškolaca

Glavni cilj projekta je smanjiti neravnopravni položaj žena u javnom prostoru i javnom životu, zatim jačanje senzibilnosti društva i institucija.

Projekat „Izloženo nasilje” je istraživačko-umjetnička platforma koja se bavi analizom istorijskih činjenica i geneze problema neravnopravnog položaja žena u Crnoj Gori.

Fokus projekta je na ženama koje su dio javnog života i svakodnevno su izložene diskriminaciji, mizoginiji i seksizmu.

Projekat ima za cilj pružanje reakcije na takvo okruženje putem 7 izvođenja predstave “izloŽENE„ u opštinama na sjeveru Crne Gore.

Glavni cilj projekta je unapređenje poštovanja i zaštite ljudskih prava u crnogorskom društvu, sa posebnim akcentom na povećanje svijesti o ljudskim pravima kod mladih ljudi, sa fokusom na mlade na sjeveru Crne Gore.

Ciljna grupa projekta ,,Ja imam pravo!“ su mladi, sa akcentom na mlade sa sjevera i administratore omladinskih servisa u devet gradova Crne Gore- Podgorica, Nikšić, Plav, Petnjica, Šavnik, Mojkovac, Berane, Danilovgrad, Pljevlja (direktno oko 120, indirektno oko 30 000 mladih)

Aktivnosti koje će doprinijeti gore navedenim ciljevima i rezultatima su sljedeće:

 • Kreiranje kampanje, vizuelnog i medijskog materijala projekta ,, Ja imam pravo!”;
 • Izrada analize stanja u oblasti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori;
 • Kreiranje Vodiča za mlade „Ja imam pravo!“;
 • Sprovođenje obuke za administratore omladinskih servisa u oblasti ljudskih prava;
 • Sprovođenje radionica za mlade na temu ljudskih prava u Omladinskim centrima u 9 opština;
 • Kreiranje lokalnih video zapisa #JaImamPravo;
 • Kreiranje inicijativa od strane mladih i Omladinskih centara za rjesavanje problema u svojoj zajednici u odnosu na zaštitu ljudskih prava;
 • Izrada nacrta Deklaracije „Ja imam pravo!“;
 • Forum i potpisivanje Deklaracije ,,Ja imam pravo!”;
 • Medijska kampanja ,,Ja imam pravo“.

Glavni cilj projekta je ojačana saradnja između organizacija civilnog društva i državnih organa, kao i drugih zainteresovanih strana, na polju jačanja ljudskih prava.

Ključne aktivnosti projekta su: priprema i izvođenje 60 terenskih posjeta romskim i egipćanskim naseljima u Podgorici, Beranama i Baru; održavanje 2 radionice u centrima za prihvat stranaca u Spužu i na Božaju; pružanje pravne pomoći za 30 porodica u riziku od apatridije; uspostavljanje 3 mobilna preventivna tima za rano otkrivanje rizika i sprečavanje trgovine ljudima, koji čine predstavnici organizacija civilnog društva i nadležnih institucija i izrada i distribucija informativnog materijala.