Na osnovu Rješenja broj 01-107/24-O od 29.03.2024. godine u vezi sa III Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-68/24-JP od 01.03.2024. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama za III Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u sklopu projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja političke demokratske kulture”, dana 26.04.2024. godine donosi

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

 I

Odobrava se finansiranje projekata nevladinih organizacija i neformalne grupe u ukupnoj vrijednosti od 124,133.31€ (stotinu dvadeset četiri hiljade stotinu trideset tri eura i trideset jedan cent).

II

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u Kategoriji 1 odobrava se finansiranje sljedećih projekata:

  1. Projekat “Ekonomsko osnaživanje žena Boke” nevladine organizacije Mare Mare, u iznosu od 9,980.00€ (devet hiljada devet stotina osamdeset eura);
  2. Projekat “Change/Promjena” nevladine organizacije Art 356, u iznosu od 9,410.00€ (deveti hiljada četiri stotine deset eura);
  3. Projekat “Razgovori o rodnoj ravnopravnosti” nevladine organizacije Interakcija, u iznosu od 9,500.00€ (devet hiljada pet stotina eura);
  4. Projekat “Unapređenje zaštite žena od diskriminacije u postupku zapošljavanja nevladine organizacije Sociološki centar Crne Gore, u iznosu od 9,500.00€ (devet hiljada pet stotina eura);
  5. Projekat “Edukacijom protiv govora mržnje: Mladi kao pokretači tolerantnog društva” neformane grupe Ad maiora, u iznosu od 9,500.00€ (devet hiljada pet stotina eura);
  6. Projekat “Osnažene: Život i karijera nakon karcinoma dojke” nevladine organizacije Brini o sebi, u iznosu od 8,543.31€ (osam hiljada pet stotina četrdeset tri eura i trideset jedan cent).

 III

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u Kategoriji 2 odobrava se finansiranje sljedećih projekata:

  1. Projekat “Crnogorska žena danas, putevima emancipacije”, nevladine organizacije Kreativne žene Crne Gore, u iznosu od 20.000,00€ (dvadeset hiljada eura);
  2. Projekat “ŠkArt REZIDENT + revija queer filma” nevladine organizacije ŠkArt, u iznosu od 23,800.00€ (dvadeset tri hiljade osam stotina eura);
  3. Projekat “Ne osuđuj – informiši se i nauči” nevladine organizacije Crnogorska fondacija za HIV i virusne hepatitise, u iznosu od 23,900.00€ (dvadeset tri hiljade devet stotina eura);

IV

Juventas će, u ime Konzorcijuma koji sprovodi projekat u sklopu kojeg je raspisan III Javni konkurs, zaključiti ugovore o finansiranju projekata najkasnije zaključno sa 7. junom 2024. godine.

V

Sva sredstva predviđena za III Javni konkurs raspodijeljena su u sklopu prvog kruga bodovanja, te shodno tome neće biti organizovan drugi krug bodovanja.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII

Odluka će se objaviti na internet stranici Juventasa i biće dostavljena učesnicima konkursa.


Odluka o raspodjeli sredstava – III Javni konkurs “U pravo vrijeme”