Vodič za OCD koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade

Vodič za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama
Mart 17, 2017
Vodič za rad sa djecom i mladima koje koriste droge
Jul 9, 2017

Vodič za OCD koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade

Naziv:
Vodič za organizacije civilnog društva koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade na Zapadnom Balkanu

Opis:
Ovaj vodič je prije svega pisan za nevladine organizacije koje rade sa romskom i egipćanskom  djecom i mladima u riziku, ali se odnosi i na druge organizacije, ustanove ili osobe koje rade sa njima i razvijaju osjećaj odgovornosti za njihovu integraciju i zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, nemara ili eksploatacije.

Vodič ima za cilj da poboljša standarde i procedure koje NVO, koje nude usluge ugroženoj romskoj i egipćanskoj djeci i mladima, kao i drugoj djeci i mladima kojima je potrebna zaštita i integracija u društvo, treba da prepoznaju, prate i primjenjuju. Vodič stavlja akcenat na dobre prakse koje se već primjenjuju u nevladinim organizacijama i drugim organizacijama koje se bave Romima, a koje doprinose borbi protiv socijalne isključenosti.

Vodič je dio projekta „Socijalno osnaživanje mladih u riziku“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke.

Autori/ke:
Violeta Kola
ARSIS

Godina izdavanja: 2017.