Vodič za rad sa djecom i mladima koje koriste droge

Vodič za OCD koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade
April 27, 2017
Vodič za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga
Jul 9, 2017

Vodič za rad sa djecom i mladima koje koriste droge

Naziv:
Vodič za OCD sa Zapadnog Balkana koje rade sa djecom i mladima koje koriste droge

Opis:
Vodič je namijenjen organizacijama civilnog društva koje rade sa osobama koje koriste droge, kao i profesionalcima uključenim u rad sa djecom koja koriste droge. Kreiran je na način da pruži podršku u radu, i da služi kao koristan alat u suočavanju sa izazovima na ovom putu. Osim za direktan rad sa djecom i mladima koji koriste droge, ovaj vodič pruža smjernice i u dijelu koji se odnosi na kreiranje politika u vezi sa tretmanom, smanjenjem štete, radom sa djecom i mladima koji koriste droge, te predstavlja kvalitetan resurs i za donosioce odlika.
Vodič je dio projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Sjeverne Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke.

Autor/ka:
Vlatko Dekov, HOPS

Godina izdavanja: 2017.