Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”

Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV
April 7, 2021
Analiza: Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih servisa
Novembar 10, 2021

Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”

Naziv: Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu

Opis: Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu” pruža detaljan i sveobuhvatan pregled situacije na području Zapadnog Balkana kada je u pitanju pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga.
Studija pruža informacije o pravnom i institucionalnom okviru za pružaoce usluga OCD, saradnji državnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i o ulozi OCD u pružanju usluga tokom pandemije COVID 19. Na kraju, date su određene preporuke s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti.
Regionalna studija dio je projekta „Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti“, koji je finansirala Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN), a sprovodio se u saradnji sa partnerskim organizacijama sa područja Zapadnog Balkana.

Autori:

NVO Juventas (Crna Gora – Nina Šćepanović)
Initiative for Social Change ARSIS (Albanija – Anduela Valle),
Udruženje Margina (Bosna i Hercegovina – Berina Bahić),
Healthy Options Skopje (Sjeverna Makedonija – Vlatko Dekov),
NVO Labyrinth (Kosovo – Lindor Bexheti)
Udruženje Prevent (Srbija – Ivana Jovanović)

Godina izdavanja: Oktobar 2021