Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”

Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete
Jul 20, 2022
Analiza stanja i preporuke u odnosu na uslovni otpust
Februar 1, 2023

Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”

Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu” pruža detaljan i sveobuhvatan pregled situacije na području Zapadnog Balkana kada je u pitanju pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga.
Studija pruža informacije o pravnom i institucionalnom okviru za pružaoce usluga OCD, saradnji državnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i o ulozi OCD u pružanju usluga tokom pandemije COVID 19. Na kraju, date su određene preporuke s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti.
Regionalna studija dio je projekta „Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti“, koji je finansirala Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN), a sprovodio se u saradnji sa partnerskim organizacijama sa područja Zapadnog Balkana.