Analiza: Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih servisa

Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”
Oktobar 1, 2021
Analysis: Is the system of regulations ready for CSOs to be Social and Health care service providers
Novembar 27, 2021

Analiza: Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih servisa

Naziv:
Normativno-pravna analiza: Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih servisa.
– Neophodni koraci koje treba preduzeti da bi socio-zdravstveni servisi bili unaprijeđeni učešćem OCD.

Opis:
Ova studija sadrži pregled pravnih i institucionalnih okvira koji služe za uspostavljanje boljeg sistema javnog finansiranja socio-zdravstvenih usluga. Studija pruža detaljnu analizu postojećih nedostataka u politikama, koji ometaju dalju regulaciju javnih službi u oblasti socio-zdravstvene zaštite. Studija se bavi mogućnošću uvođenja programskog finansiranja usluga koje pružaju organizacije civilnog društva (OCD). OCD su u Crnoj Gori važan akter u pružanju socijalnih usluga i u velikoj mjeri ispunjavaju nedostatke nastale zbog smanjenih kapaciteta zvaničnih institucija.
Materijal je izrađen u sklopu projeka „Održivost HIV programa – SOS Project“ koji u Crnoj Gori implementira NVO CAZAS sa partnerima NVO Juventas, NVO Crnogorska Fondacija za HIV i virusne hepatitise, NVO Zaštita, NVO Kvir Montenegro i NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda za HIV/ AIDS, tuberkulozu i malariju.

Autori:
Boris Marić
Jovan Bojović
Jovan Dašić

Godina izdavanja: 2021.