Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu

Participacija mladih – primjeri dobre prakse
Mart 17, 2009
Kako smanjiti stepen homofobije u CG
Mart 17, 2010

Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu

Naziv: Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu

Opis: U decembru 2009. godine NVO Juventas, u partnerstvu s Centrom za monitoring iz Podgorice, započeo je realizaciju projekta „Crna Gora – svijetla tačka na gej mapi”, čiji je glavni cilj promocija i podrška ljudskim pravima LGBT osoba u Crnoj Gori, odnosno promocija i podrška aktivnostima protiv diskriminacije LGBT osoba u Crnoj Gori kao i omogućavanje nadoknade za učinjeno kršenje ljudskih prava. Shodno tome korisnici pomenutog projekta bile su LGBT (lezbijke, gejovi, biseksualci i transrodne osobe), a tokom projekta se intenzivno komuniciralo i radilo s LGBT aktivistima/aktivistkinjama, opštom populacijom, vladinim institucijama (uključujući profesionalce/ke i pružaoce/ teljke usluga), kao i nevladinim organizacijama, političkim partijama i medijima.

Od faze definisanja ciljeva i aktivnosti na projektu, pa i u samoj implementaciji, posebnu podršku dali su saradnici na projektu: Institut za javno zdravlje iz Podgorice, nevladine organizacije Forum MNE, CAZAS, SOS Podgorica te UNAIDS.

Autori/ke:
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje – CGO
Mr Tea Gorjanc-Prelević, Akcija za ljudska prava
Prof. dr Zoran Stoiljković, Centar za monitoring – CEMI
Doc. dr iur Jovan Kojičić, post-doc, Lund Univerzitet
Ivana Vujović, Juventas
Marko Jurčić, LGBT aktivist
Marija Savić, LGBT aktivistkinja

Godina izdanja: 2010