Kako smanjiti stepen homofobije u CG

Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu
Mart 17, 2010
EU informator
Mart 17, 2012

Kako smanjiti stepen homofobije u CG

Naziv: Kako smanjiti stepen homofobije u Crnoj Gori?

Opis: Brojna istraživanja koja su sprovedena u okviru projekta “Crna Gora – svijetla tačka na gej mapi” ukazala su nedvosmisleno da je Crna Gora prostor sa izrazitim nabojem
homofobije. Ovaj problem je dugo vremena ostao netretiran, te su izostajale mjere suzbijanja negativne pojave homofobije, a žrtve nisu prijavljivale slučajeve nasilja idiskriminacije usljed nedovoljnog kapaciteta nadležnih službi i nepovjerenja lezbejki, gejeva, biseksualaca i transrodnih osoba (LGBT) u institucije sistema.

U periodu od 14 mjeseci, od decembra 2009. godine, izraženost homofobije, njeni uzroci i posljedice su ispitivani metodom istraživanja stavova javnosti, stavova LGBT osoba, monitoringom štampanih medija, analizom pravnog okvira i istraživanjem među profesionalcima. Uporedo sa ovim postupkom, građena je koalicija sastavljena od vladinih i nevladinih organizacija “Zajedno za LGBT prava” koja je pripremala i sprovodila kampanju zastupanja prava LGBT osoba. Takođe, radilo se na unapređenju kapaciteta aktivista koji pripadaju ciljnoj populaciji. Aktivisti su u prvoj polovini 2010. godine izgradili platformu za unaprjeđenje stanja i definisali ključne oblasti djelovanja.

Na osnovu ove platforme, koalicija “Zajedno za LGBT prava” je izradila Akcioni plan za borbu protiv homofobije sa ciljem strateškog rješavanja statusa LGBT osoba u crnogorskom društvu. Ključne oblasti koje ovaj plan pokriva su:

„ Homofobija u društvu;
„ Institucionalni mehanizmi (zakonodavni i institucionalni okvir);
„ Obrazovanje;
„ Zdravstvo;
„ Socio-ekonomska oblast;
„ Kultura i mediji.

Stavovi saopšteni u ovom policy brief-u se oslanjaju na nalaze dobijene kroz istraživanja javnog mnjenja među opštom populacijom, među LGBT osobama i analizi objava u štampanim medijima koje je sproveo Centar za monitoring – CEMI sa saradnicima.

Ovaj dokument sadrži niz predloženih ciljeva i mjera koje treba realizovati kako bi se smanjili stereotipi i predrasude o seksualnoj orijentaciji i rodnom identititu, odnosno pojačali kapaciteti građanskog društva za zaštitu i promociju prava LGBT osoba.

Autori/ke:

Mr Zlatko Vujović, Centar za monitoring – CEMI

Prof. dr Zoran Stoiljković, Centar za monitoring – CEMI

Doc. dr iur Jovan Kojičić, post-doc, Lund Univerzitet

Ivana Vujović, Juventas

Filip Janović, Juventas

Godina izdanja: 2010