„Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”

„Mladi zdravstveni edukatori“
Avgust 26, 2020
„Osnaživanje srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca za borbu protiv svih vidova nasilja zasnovanih na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu“
Avgust 26, 2020

„Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”

Period realizacije: jun – novembar 2017. godine

Donator: Ministarstvo sporta Crne Gore, Direktorat za mlade

Projekat „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“ je baziran na promociji zdravih stilova života, promociji izbornog predmeta Zdravi stilovi života, a posebno na promociji postojećih populacionih savjetovališta, te obuci srednjoškolaca iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana, Nikšića, Bara i Tivta na temu zdravih stilova života, prvenstveno seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRZ), a u cilju jačanja edukatorske mreže. Pored pružanja informisanosti o SRZ i prevenciji upotrebe psihokativnih supstanci (PAS), srednjoškolcima su ojačani lični kapaciteti za prenošenje stečenog znanja svojim vršnjacima, te je kod njih podignut nivo svijesti o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za zdravlje.

Kako bi podigli svijest mladih o značaju pomenutih tema, povećali broj učenika koji pohađaju predmet Zdravi stilovi života i povećali posjećenost savjetovalištima i servisima u domovima zdravlja, Juventas je u okviru ovog projekta organizovao obuku za 18 vršnjačkih edukatora (3 učenika/ce po školi), tokom koje su polaznici/e obuke stekli znanje o pomenutim oblastima i ojačali lične kapacitete za prenošenje znanja svojim vršnjacima. U okviru projekta su odrađene 24 radionice vršnjačke edukacije. Osim toga, u sklopu projekta je sprovedena medijska kampanja i organizacija okruglog stola „Mladi i zdravstveni radnici“. Sprovedeno je mapiranje postojećih savjetovališta za mlade koji funkcionišu pri domovima zdravlja.