Projekti za program direktne asistencije – zatvorenici/ce

Projekti Odjeljenja za rad sa gej muškarcima, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i trans osobama:
Jun 30, 2020
„Zdravlje i prava“
Avgust 25, 2020

Projekti za program direktne asistencije – zatvorenici/ce

1. „Otvoreno sa zatvorenicima”
Period realizacije: 2004. godina
NVO Juventas je,u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) Podgorica, 2004. godine započeo projekat „Otvoreno sa zatvorenicima”, pod pokroviteljstvom Globalnog Fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekat za glavni cilj ima smanjenje rizika od prenosa HIV-a kod osoba koje su na izdržavanju kazne u UIKS-u.

2. „Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu rehabilitacije i resocijalizacije”

Period realizacije: decembar 2013.- decembar 2015. godine
Od NVO Juventas i NVO Akcija za ljudska prava (HRA) sproveli su projekat “Zajednica usmjerena ka zatvorenicima – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu rehabilitacije i resocijalizacije” uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Britanske ambasade u Podgorici.
Projekat je imao za cilj poboljšanje poštovanja ljudskih prava zatvorenika, posebno sprečavanje zlostavljanja, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u crnogorskim zatvorima i jačanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava.

3. „Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje “

Period realizacije: 2016. godina
Cilj programa je bio poboljšanje kvaliteta života osoba koje koriste psihoaktivne supstance i njihovih porodica u Crnoj Gori kroz programe prevencije rizika od krvlju i seksualno prenosivih infekcija, prevencije predoziranja i smanjenjem štetnih posledica konzumiranja psihoaktivnih supstanci u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kriminalnog recidivizma. Projekat se bavi ne samo osobama koje koriste droge ili koriste droge injektiranjem, već i osobama koje prodaju seksualne usluge.

4. „Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji”

Period realizacije: 2018-2021.

Kroz ovaj projekat, Holandski Helsinški Komitet, u saradnji sa svojim partnerima, nastoji da doprinese većem stepenu sigurnosti, smanjenju stope povratništva i efektivnoj primjeni alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji. NVO Juventas sprovodi aktivnost koja se odnosi na izradu studije, čiji cilj je da predstavi tranziciju osobe iz društva, kroz zatvorki sistem i reintegraciju u društvo, kako se ova tranzicija odvija u praksi, te kako kako treba da izgleda idealna tranzicija. Studija će dati preporuke koje će obuhvatiti korake koje treba svaka relevantna ustanova, organizacija da preduzme kako bismo se približili kvalitetnijoj tranziciji i jačanju sistema probacije u Crnoj Gori.

5. „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”

Period realizacije: avgust- decembar 2018. godine

Projekat je implementirala njemačka nevladina organizacija Help u partnerstvu sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija i NVO Juventas, u cilju podrške uspješnijoj resocijalizaciji i rehabilitaciji osoba na izdržavanju kazne zatvora. Zahvaljujući ovom projektu, devet osuđenih lica je uspješno završilo obuku sprovedenu od strane Centra za obrazovanje odraslih i dodijeljeni su im sertifikati. Takođe, izvršena je adaptacija objekta na farmi kokošaka, kapaciteta 1700 kokošaka. Useljeno je jato od 1500 kokošaka. Adaptirani objekat je opremljen i automatskom hranilicom i pojilicom, čime je modernizovan ovaj dio farme kokošaka. U sklopu projekta je izbrendiran izgled školjke za jaja sa ciljem plasiranja ovog proizvoda na šire tržište, a što za cilj ima prepoznavanje značaja veće proizvodnje i prodaje proizvoda iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

6. „Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori”

Period realizacije: 2018- 2019. godine
Glavni cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori. Specifični ciljevi podrazumijevaju jačanje zaštitnih mjera protiv zlostavljanja u skladu sa standardima Savjeta Evrope, jačanje institucionalnog okvira i strateško planiranje za poboljšanje uslova pritvora i zdravstvene zaštite zatvorenika, poboljšanje reintegracije zatvorenika uz podršku organizacija civilnog društva i jačanje zaštite prava zatvorenika poboljšanjem internih zatvorskih pravila i adresiranjem koruptivnih praksi.

7. „HIV/AIDS – edukacija i psihosocijalna podrška među zatvorenicima”

Period realizacije: 2019. godina

Projekat je finansijski je podržan od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore. Glavni cilj bio je pružanje podrške sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, smanjenjem rizika od infekcije HIV-om kod populacije zatvorenika u Crnoj Gori kroz dvije projektne aktivnosti. Tako su tokom šest mjeseci sprovođenja projekta realizovane edukativne radionice za osuđenike o značaju prevencije i rizicima prenosa HIV infekcije. Takođe, formirana je grupa osuđenika sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci i pružana je psihosocijalna podrška tokom 5 mjeseci po prilagođenom planu i programu. Podignut je nivo znanja i informisanosti u odnosu na ovu oblast, a učesnici radionica psihosocijalne podrške su osnaženi u odnosu na obrađene teme i povezani sa potrebnim relevantnim institucijama i organizacijama.

8. „Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena na izdržavanju kazne zatvora u cilju poboljšanja reintegracije u društvo“

Period realizacije: januar- septembar 2019. godine
Projekat je sproveden uz finansijsku podršku Ministarstva pravde Crne Gore. Cilj projekta bilo je ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje žena na izdržavanju kazne zatvora i osnaživanje za kasniju reintegraciju u društvo. Realizovana je obuka za krojački zanat kako bi osuđenice unaprijedile znanja i vještine i time se uticalo na povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Takođe, pružana je četvoromjesečna psihosocijalna podrška kroz grupni rad. Projekat je za rezultat imao i izrađen biznis i marketinški plan sa ciljem poboljšanje mogućnosti za ekonomsku održivost krojačke radionice, što je javnosti predstavljeno na održanom Okruglom stolu u sklopu projekta.