Projekti Odjeljenja za rad sa gej muškarcima, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i trans osobama:

Projekti za program direktne asistencije – seksualne radnice
Jun 30, 2020
Projekti za program direktne asistencije – zatvorenici/ce
Jul 1, 2020

Projekti Odjeljenja za rad sa gej muškarcima, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i trans osobama:

1. Zdravlje i prava“ (2006-2015)- prvi i još uvijek jedini projekat koji se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i drugih polno prenosivih infekcija među članovima MSM zajednice u Crnoj Gori, realizovan je u periodu od 2006. do jula 2015. godine, obezjeđujući usluge za, u prosjeku, 300 osoba godišnje.

2. „Crna Gora- svijetla tačka na gej mapi“ (2009-2011) – prvi projekat u Crnoj Gori koji je obezbjedio prvu i sveobuhvatnu analizu položaja LGBT osoba u Crnoj Gori. Implementiran je od kraja 2009. do sredine 2011. godine. Rezultati projekta su stvaranje mreže podrške, brojna istraživanjima i publikacije, kao i nacrt Akcionog plana, zatim Strategije protiv homofobije na osnovu čega je Vlada usvojila Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba.

3. „Step up! Snažniji LGBT pokreti za jednakost na Zapadnom Balkanu“ (2010-2013)- projekat koji je osnažio kapacitete LGBT aktivista u našoj organizaciji imajući u vidu da je jasno da je LGBT pokret na nacionalnom nivou u ovom regionu ključan u borbi protiv rasta diskriminacije prema LBGT osobama u svim djelovima društva. Implementiran je od 2010. do 2013. godine. Rezultat projekta su brojne publikacije i treninzi i osnivanje organizacije Queer Montenegro koja je organizovala prvi uspješni Nacionalni Prajd događaj 2013. godine. Kasnije su kao rezultat rada na jačanju kapaciteta, od strane Queer Montenegra, osnovane dvije grupe (jedna vođena od strane trans osoba i druga od strane LBT žena) dok je jedna registrovana („Spectra“, vođena od strane i usmjerena na trans i non-binarnu zajednicu). Od 2013. godine Prajd šetnje se organizuju u kontinuitetu.

4. „Unapređenje kvaliteta usluga za LGBT osobe“ (2011-2012)- projekat je namijenjen profesionalcima (medicinskim radnicima/cama, psiholozima/psihološkinjama, sudijama/ sutkinjama, tužiocima/ tužiteljkama i policijskim službenicima/cama) i njihovom radu sa LGBT osobama u Crnoj Gori i implementiran je u toku 2011. i 2012. godine.
5. „Implementiranje Preporuka Savjeta Evrope o LGBT pravima“ (2012)- Juventas je odabran da rukovodi procesom nadgledanja implementacije Preporuka Komiteta Ministara Savjeta Evrope CM/Rec (2010)5 o mjerama za borbu protiv diskriminacije na bazi seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Projekat je implementiran 2012. godine, a za rezultat je imao sveobuhvatan izvještaj i uspješno zagovaranje.

6. „Mi učimo nediskriminaciju“- projekat je namjenjen srednjoškolcima/kama, propitujući njihove stavove prema LGBT zajednici. Implementiran je u toku 2012. i 2013. godine.

7. „Unapređenje kvaliteta socijalnih i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje“ (2013-2014) – projekat targetira socijalne radnike/ce i studente/kinje socijalnog rada i njihov rad sa LGBT osobama, a implementiran je 2013. i 2014. godine.

8. „Unapređenje pristupa HIV testiranju za GMT osobe u Crnoj Gori“ (2013-2014)- projekat se bavio glavnim zdravstvenim izazovom u odnosu na GMT zajednicu u Crnoj Gori: koncentracija HIV epidemije među MSM populacijom, visok nivo homofobije u crnogorskom društvu među pružaocima zdravstvenih usluga, nizak nivo povjerenja GMT u zdravstvene institucije, niska stopa testiranja unutar GMT zajednice. Projekat je tretirao gorepomenute probleme kroz direktan rad sa GMT zajednicom i pružaocima medicinskih usluga i kroz kampanju koja direktno targetira i unapređuje pristup HIV testiranju za GMT osobe. Projekat je implementiran 2013. i 2014. godine.

9. „Podrška porodično-zdravoj djeci“ (2013-2014)- cilj projekta je obezbjeđivanje povoljnih uslova za život i socijalno prihvatanje LGBT osoba. Glavna ciljna grupa projekta su LGBT osobe i njihovi roditelji. Implementiran je 2013. i 2014. godine.

10. „Dostupna i adekvatna zdravstvena zaštita za sve“ (2014) – glavni cilj projekta je promocija i zaštita ljudskih prava LGBT osoba na polju pružanja zdravstvenih usluga u Crnoj Gori. Projekat teži da unaprijedi kapacitete zaposlenih u zdravstvenim institucijama, kao i studenata Medicinskog fakulteta i njihov rad sa LGBT zajednicom. Takođe, cilj projekta je povećanje tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o problemmima izazvanim seksualnom orjentacijom i rodnim identitetom u cilju unapređenja komunikacije na nivou doktor- pacijent. Projekat je realizovan 2014. godine.

11. „Unapređenje kapaciteta školskih pedagoga i psihologa za podršku LGBT mladima“ (2015-2016)- glavni cilj projekta je stvaranje sigurnog i tolerantnog školskog okruženja za LGBT osobe. Projektne aktivnosti su imale za cilj povećanje nivoa znanja i senzibiliteta kod psihologa i pedagoga (PP službe) u crnogorskim srednjim školama o poštovanju ljudskih prava, seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu, ali i izgradnju njihovih kapaciteta za rješavanje homofobičnog i transfobičnog nasilja. Projekat je implementiran 2015. i 2016. godine.

12. „ Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ (2016-2017)- projekat teži jačanju uloge civilnog društva i aktivista u oblasti ljudskih prava u promociji ljudskih prava LGBT osoba i predstavlja doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba. Glavni očekivani rezultati projekta su: Smanjen nivo homofobije među opštom populacijom, uključujući porodice, naročito u slabije razvijenim zajednicama; Unapređen pristup pravdi; Unapređen pristup zdravlju, obrazovanju i servisima socijalne zaštite; Razvijene politike u oblasti zakonskog i podzakonskog regulisanja privatnog i porodičnog života LGBT osoba; kao i Unapređeni kapaciteti aktivista u oblasti ljudskih prava LGBT osoba i održavanje networkinga sa državnim akterima. Projekat je započet u januaru 2016. godine, a završen u novembru 2017.

13. „Podrška implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“ (2016-2017)- cilj projekta je obezbjeđivanje povoljnih uslova za život i punu socijalnu prihvaćenost ljudi različitih seksualnih orjentacija i rodnih identiteta. Glavne aktivnosti projekta su usmjerene ka pružanju sigurnog i podržavajućeg okruženja kao i obezbjeđivanje šire podrške za LGBT osobe. One uključuju: promociju zdravih stilova života kroz edukativne grupne sesije, savjetovanje i edukativne usluge doktora, širenje društvenih mreža podrške i jačanje LGBT zajednice kroz struktuirane i nestruktuirane aktivnosti, web sajt, grupe na društvenim mrežama, psiho-socijalnu podršku kroz konsultativne i edukativne usluge psihologa kao i usluge vršnjačkog savjetovanja. Projekat je počeo 2016. godine, a završen je 2017.

14. „Doprinos održivosti LGBT sigurnih i podržavajućih prostora i zdravstvenih i socijalnih usluga“ (2016-2017) – Glavni cilj projekta podrazumijeva poštovanje ljudskih prava kroz obezbjeđivanje uslova za socijalno prihvatanje LGBT osoba i puni pristup uslugama. Glavne projektne aktivnosti su usmjerene ka obezbjeđivanju sigurnog i podržavajućeg okruženja za LGBT pojedince za promovisanje aktivizma ka inkluzivom društvu kao i pružanje šire psiho-socijalne i zdravstvene podrške. Projekat je počeo 2016. godine, a završen je 2017.

15. „Osnaživanje srednjoškolaca/ki i nastavnika/ca za borbu protiv svih vidova nasilja zasnovanih na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu“ (2017) – Glavni cilj projekta je bila izgradnja sigurnog i tolerantnog okruženja za LGBT osobe. Specifični ciljevi su: povećan nivo prihvatanja kod učenika/ca i poštovanja ljudskih prava u srednjim školama u Crnoj Gori kada je u pitanju razlika u seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu, kao i povećanje činjeničnog predstavljanja problema koje brinu LGBT zajednicu u okviru obrazovnog sistema Crne Gore. Tokom projekta, Juventas je implementirao kvalitetno osmišljene i targetirane aktivnosti podizanja svijesti, edukativne i participatorne aktivnosti u cilju promocije antidiskriminatorskih politika, poštovanja i razumijevanja razlika. Aktivnosti su bile usmjerene ka PP službama i učenicima/cama u srednjim školama. Projekat je implementiran od januara do februara 2017. godine.

16. „Usluge psiho-socijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), smanjenje štete i program prevencije HIV/AIDS – Implementacija terenskih aktivnosti među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)“ (2017) – Opšti cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020, kroz smanjenje rizika od HIV infekcije među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori. Specifični ciljevi projekta podrazumijevaju: smanjenje rizika od HIV infekcije i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija kod najmanje 100 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori tokom 6 mjeseci pružanja preventivnih usluga u Drop in centru i kroz terenske aktivnosti; povećanje nivoa informisanosti o HIV i drugim seksualno prenosivim infekcijama kod najmanje 100 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima tokom petomjesečnog vršnjačkog savjetovanja u Drop in centru, kroz terenske aktivnosti i savjetovanje na internetu. Projekat je implementiran od marta do decembra 2017. godine.

17. „Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ (2018-2019)- Opšti cilj projekta je: doprinos razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, te poštovanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda u Crnoj Gori. Specifični ciljevi su aktivnosti koje podrazumijevaju jačanje civilnog sektora i lokalnih zajednica u podršci i promovisanju ljudskih prava LGBT osoba. Projektna ideja je razvijena na bazi kontinuirane saradnje i komunikacije sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava koje je jedno od partnera na ovom projektu kao i sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje i nacionalnom Policijskom akademijom, a struktuiran je na način koji će obezbjediti koordinaciju i sinergiju planiranih aktivnosti. Ukupna intervencija se sastoji od pet grupa predstavljenih sljedećim rezultatima: Decentralizacija i sinhronizacija intervencija za smanjenje homofobije/ transfobije među opštom populacijom, naročito u lokalnim zajednicama; Kreiranje i usvajanje adekvatnih strategija i pravnih dokumenata o kvalitetu života LGBT osoba; Unapređen pristup pravdi; Unapređen pristup zdravlju, obrazovnim i servisima socijalne zaštite; Unapređena društvena stvarnost oko ljudskih prava LGBT osoba. Svih pet grupa su u koheziji i popunjavaju praznine u pravnim i strateškim dokumentima u Crnoj Gori, ali su takođe međusobno povezane. Projekat je započeo 2018., a završio krajem 2019. godine.

18. „ Prevencija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“ (2018) – Opšti cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020. kroz smanjenje rizika od HIV infekcije među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori. Specifični ciljevi projekta podrazumjevaju: smanjenje rizika od HIV infekcije i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija kod najmanje 175 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori tokom 6 mjeseci pružanja preventivnih usluga u Drop in centru i kroz terenske aktivnosti; povećanje nivoa informisanosti o HIV i drugim seksualno prenosivim infekcijama kod najmanje 175 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima tokom petomjesečnog vršnjačkog savjetovanja u Drop in centru, kroz terenske aktivnosti i savjetovanje na internetu. Projekat je implementiran u periodu od januara do jula 2018. godine.

19. „The Time is Now: Konsolidovanje regionalnih napora za unapređenje LGBTIQ prava i jednakosti na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ (2018-2020)- Implementacija ovog regionalnog programa započela je 2018. godine i trajaće do 2020. Ciljevi ovog regionalnog programa podrazumijevaju:
• Podizanje kapaciteta NVO koje se bave LGBTIQ ljudskim pravima, kako bi se oni razvili i napredovali, kako bi postigli zakonsku i finansisku održivost kao i autonomiju, povećanje odgovornosti i reprezentativnosti kako bi postali snažni glasovi u reformi politika i zakona, sa posebnim fokusom na organizacije koje vode zajednice.
• Jačanje regionalnih veza i partnerstava među NVO, kao i saradnje sa javnim vlastima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, dok se gradi, implementira i održava strateški pristup umrežavanju i jačanju regionalne saradnje kako bi se unaprijedila prava LGBTI osoba na nacionalnom nivou.
• Efikasnu zaštitu, podršku, promociju, praćenje i afirmaciju ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, posebno u kontekstu integracija u EU, koristeći pristup zasnovan na dokazima i inovacijama u cilju formulisanja i predlaganja novih i dopunjenih postojećih zakona i podzakonskih akti u prioritetnim oblastima.
Program planira da unaprijedi kapacitete LGBTI NVO u odabranim prioritetnim oblastima i obezbijedi finansijsku podrška za NVO na lokalnom nivou. Takođe, program je dizajniran na način da poveže i izgradi partnerstva među NVO, kao i saradnju sa javnim vlastima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u odabranim oblastima, poboljša situaciju vezanu za ljudska prava LGBTI osoba u odnosu na politike, javno mišljenje i uslove života, unaprijedi kvalitet života LGBTI osoba, te da obezbijedi uslove da se odgovori na potrebe LGBTI osoba na odgovarajući način.

20. „Pristup pravdi za LGBT osobe: pravo, a ne privilegija“ (2018-2019) – Glavni cilj ovog projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi od strane LGBT osoba u Crnoj Gori. Podciljevi projekta podrazumijevali su kako poboljšanje kvaliteta usluga i transparentnosti institucija policije i pravosuđa tako i poboljšanje poštovanja ljudskih prava u policijskoj radnoj i obrazovnoj sredini. Predloženi program podrazumijevao je adaptirane i ciljane aktivnosti podizanja svijesti, obrazovne i participativne aktivnosti koje imaju za rezultat: sticanje najnovijih informacija o radnom kontekstu i okruženju za učenje za policijske službenike i studente Policijske akademije u Crnoj Gori, podizanje kapaciteta LGBT oficira za vezu i tužilaca iz različitih opština, unapređenje vještina u odnosu na prenošenje znanja vršnjacima u lokalnim zajednicama, promociju antidiskriminacione politike u policijskim edukativnim institucijama, promociju međuinstitucionalne saradnje (policija-tužilaštvo) kao preduslov za pristup pravdi, kao i finalno promociju prava LGBT osoba, poštovanje i razumijevanje različitosti. Projekat je započeo 2018., a završio se 2019. godine.

21. “Doprinos uspostavljanju i funkcionisanju ključnih servisa podrške za LGBT osobe” (2019-2020)- Opšti cilj projekta je doprinos obezbjeđivanju povoljnih uslova ukupne egzistencije, poboljšanje kvaliteta socijalnog života i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Direktna ciljna grupa su LGBT osobe iz svih opština u Crnoj Gori koji će dobiti priliku da kroz interaktivni pristup učestvuju u aktivnostima koje projekat predviđa. Glavne aktivnosti projekta usmjerene su u pravcu obezbjeđivanje sigurnog i podržavajućeg okruženja za LGBT osobe kao i obezbjeđivanje šire podrške LGBT osobama. One podrazumijevaju: približavanje LGBTI+ zajednice nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, pružaocima usluga i medijima kroz organizaciju socijalnih sadržaja u Juventasovom Drop in centru za LGBTI+ osobe u kojima će direktno učešće imati kako donosioci odluka tako i pružaoci usluga i mediji, širenje socijalne mreže podrške i osnaživanje LGBT zajednice kroz strukturisani i nestrukturisani sadržaj obezbijeđen u okviru Drop in centra, približavanje sadržaja Drop in centra LGBTI+ zajednici kroz kampanju koja će za cilj imati kreiranje poveznice između LGBTI+ zajednice i donosilaca odluka/pružalaca usluga/medija, povećanje povjerenja zajednice u institucije sistema odnosno donosioce odluka i pružaoce usluga, kao i medijsku promociju u cilju približavanja LGBTI+ zajednice opštoj zajednici, te samim tim i smanjenja socijalne distance. Kroz direktno uključivanje donosilaca odluka, pružalaca usluga i medija aktivnosti projekta imaće za rezultat i unapređenje kapaciteta ovih ciljnih grupa, te i njihovih znanja koja se odnose na LGBTI+ zajednicu i njene potrebe. Projekat je započeo 2019., završava se 2020. godine.