Projekti za program direktne asistencije – seksualne radnice

Volonterski centar Juventas
Avgust 25, 2004
Projekti Odjeljenja za rad sa gej muškarcima, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima i trans osobama:
Jun 30, 2020

Projekti za program direktne asistencije – seksualne radnice

1. „Zdravlje na ulici“

Period realizacije: 2006-2015. godine
Projekat “Zdravlje na ulici” je namijenjen poboljšanju kvaliteta života osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga u Crnoj Gori, kao i promocijom smanjenja štete među ženama koje koriste drogu injektiranjem. Glavne aktivnosti projekta su pružanje osnovnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, kao i upućivanje pripadnika ciljne populacije u postojeće referentne državne ustanove koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, a kroz pružanje usluga: osnovna medicinska pomoć, psihosocijalna pomoć, pravna pomoć, edukacija i informisanje, terenski rad sa servisima podjele besplatnih kondoma i lubrikanata, te zamjene sterilnog pribora za injektiranje. Projekat je finansiran od strane Globalnog Fonda, a preko kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.

2. „Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje“

Period realizacije: 2016. godina
Cilj programa je bio poboljšanje kvaliteta života osoba koje koriste psihoaktivne supstance i njihovih porodica u Crnoj Gori kroz programe prevencije rizika od krvlju i seksualno prenosivih infekcija, prevencije predoziranja i smanjenje štetnih posledica konzumiranja psihoaktivnih supstanci u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kriminalnog recidivizma. Projekat se bavio, ne samo osobama koje koriste droge i injektiraju droge, već i osobama koje prodaju seksualne usluge.

3. „Psihosocijalna podrška ženama koje koriste droge i/ili prodaju seks“

Period realizacije: 2017. godina

Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života žena koje koriste droge i/ili prodaju seksualne usluge i njihovih porodica u Crnoj Gori, kroz pružanje psihosocijalne podrške, programe smanjenja socijalne, zdravstvene i ekonomske štete, koje se javljaju kao posljedica zloupotrebe psihaktivnih supstanci i/ili prodaje seksualnih usluga. Ciljne grupe plana i programa su na prvom mjestu žene koje koriste droge i/ili prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori, sa subpopulacijama poput maloljetnica, zatvorenica, Romkinja, žena u sukobu sa zakonom, žena sa mentalnim oboljenjima i psihičkim problemima. Indirektne ciljne grupe plana i programa su njihove porodice, te šira javnost Crne Gore.
Projekat je realizovan tokom druge polovine 2017. godine zahvaljujući sredstvima koja su obezbijeđena na konkursu Komisije za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću.

4. „Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama”

Period realizacije: 01. mart – 31. decembar 2017. godine
Glavni cilj projekta je pružanje usluga za sprovođenje programa smanjenja štete u Drop in centru za osobe koje injektiraju droge kroz podjelu sterilnog pribora za injektiranje, kao i sprovođenje preventivno-edukativnih aktivnosti. Takođe, cilj je bio i sprovođenje terenskih aktivnosti zarad prevencije HIV infekcije među seksualnim radnicama i osobama koje injektiraju droge.
Projekat je realizovan tokom deset mjeseci i sproveden zahvaljujući donaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

5. “Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori”

Period realizacije: 2018. godina.
Glavni cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, smanjivanjem rizika od HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori. Cilj je bio da se poveća nivo informisanosti o HIV-u i drugim seksualno i krvlju prenosivim infekcijama tokom šestomjesečnog vršnjačkog savjetovanja i savjetovanja sa socijalnim radnicima i psihologom u Drop in centru, terenskim radom i putem online savjetovanja.

6. “Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnika/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a”

Period realizacije: januar- jul 2019. godine

Glavni cilj projekta bila je podrška sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, razvijanjem novih servisa u cilju prevencije HIV infekcije kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori i njihovo psihosocijalno osnaživanje. Uvedena je i realizovana nova aktivnost – testiranje u zajednici što je podrazumijevalo testiranje na HIV na terenu. Takođe, aktivno se sprovodio terenski rad putem interneta, sa ciljem većeg obuhvata korisnika/ca uslugama i servisima čiji je cilj prevencija HIV-a i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija.

7. “Servisi podrške za seksualne radnice u Crnoj Gori”

Period realizacije: avgust- decembar 2019. godine

Glavni cilj projekta bila je podrška sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, smanjenjem rizika od infekcije HIV-om kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori, pružanjem usluga u Drop-in centru i na terenu. Takođe, jedan od ciljeva bio je i informisanje korisnika usluga o rizicima prenosa HIV-a, kao i povećanje nivoa informisanosti o ostalim krvlju i seksualno prenosivim infekcijama. Korisnici su informisani u Drop-in centru, na terenu i putem online savjetovanja.