„Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, Faza I i II

„Dostupna i adekvatna zdravstvena zaštita za sve“
Avgust 26, 2020
„Napuštanje institucionalne zaštite: Analiza politike i institucionalnog okvira i prakse“
Avgust 26, 2020

„Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, Faza I i II

Period realizacije: 2014 – 2016. godine

Donator: Projekat je finansiran najvećim dijelom od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, zatim Vlade Crne Gore, Fonda za obrazovanje Roma, UNHCR-a, Crvenog krsta Crne Gore i Danskog savjeta za izbjeglice. Nosilac projekta je HELP (Hilfe zur Selbsthilfe e.V), dok su partneri na projektu Juventas, Romski edukativni fond, Pravni centar, Crveni krst Crne Gore i Danski savjet za izbjeglice.

Glavni cilj projekta predstavlja osiguranje trajne i održive integracija RE i drugih I/RL koji žive na području Konik u Crnoj Gori (za one koji žele da ostanu) i u zemljama porijekla (za one koji žele da se vrate), dok se specifični projektni cilj odnosi na rješavanje pravnog statusa Roma i Egipćana i drugih raseljenih lica sa područja Konika u Crnoj Gori ili dobrovoljnog povratka na Kosovo, što im omogućava da postignu socijalno uključivanje u društvo i imaju poboljšan pristup svojim pravima na primarnu zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i obrazovanje. Projekat se sprovodio u period od 2014-2016, kroz dvije faze.

U okviru ovog projekta, RAE i druga I/RL koja žive na Koniku su dobila pomoć pri njihovom dobrovoljnom povratku na Kosovo i poboljšao se i njihov pristup pravima u pogledu pravnog statusa, obrazovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja u cilju pune integracije onih koji su odlučili da ostanu u Crnoj Gori. Juventasova uloga u ovom projektu ogledala se u realizaciji aktivnosti koje su bile usmjerene na socijalnu integraciju ciljne populacije, koje su zasnovane na participativnom neformalnom obrazovanju RAE populacije, na struktuisanju slobodnog vremena RAE omladine, pružanju pozitivnih romskih uzora, pružanju psihosocijalne podrške, kao i obezbeđivanju informacija o aktivnom građanstvu i građanskim pravima, ali i povezivanju sa institucijama socijalne i dječje zaštite, te ostvarivanju prava.