„Napuštanje institucionalne zaštite: Analiza politike i institucionalnog okvira i prakse“

„Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, Faza I i II
Avgust 26, 2020
“Srednjoškolski stav“
Avgust 26, 2020

„Napuštanje institucionalne zaštite: Analiza politike i institucionalnog okvira i prakse“

Period realizacije: 2014 – 2015. godine

Donator: Projekat je podržalo predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori.

Opšti cilj projekta je bio da podrži MRSS (MoLSW) u obezbeđivanju potpune zaštite prava djece i mladih koji napuštaju formalnu brigu, naročito one koji napuštaju institucionalnu zaštitu.

Specifični ciljevi bili su sledeći:

  1. Identifikacija političkih i zakonodavnih praznina u pogledu uključivanja i zaštite mladih koji su napustili institucionalnu zaštitu;
  2. Identifikovati izazove i praznine u praksi u vezi sa pripremom, podrškom i praćenjem mladih koji su napustili institucionalnu brigu na institucionalnom i nivou zajednice;
  3. Da doprinesu sveobuhvatnom razumjevanju izazova koji su mladi koji su nedavno napustili institucionalnu brigu suočili sa njihove perspektive;
  4. Davanje preporuka za poboljšanje statusa i položaja mladih koji napuštaju njegu na osnovu tri nivoa analize (zakonodavna, institucionalna, perspektiva pojedinca – mladih).

Projekat i sprovedeno istraživanje je pokazalo da u narednom periodu je potrebno uložiti dodatne napore u procesu pripreme i osnaživanja mladih za samostalan život, uspostaviti odgovarajuće politike, a usluge usmjeriti na period tranzicije, prije svega u oblastima: stanovanja, zapošljavanja, nastavka obrazovanja, zdravstvene zaštite, finansijske podrške, psiho-socijalne i pravne podrške. Istraživanje je otvorilo i nova pitanja, pa su  predložene i teme za buduća istraživanja, s ciljem da se nađu najbolja rješenja za podršku licima koja su bila djeca bez roditeljskog staranja.