“Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a među osobama koje injektiraju droge u Crnoj Gori“

“Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: RE-COVER”
Novembar 27, 2023
“Doprinos nacionalnom odgovoru na epidemiju HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima”
Novembar 27, 2023

“Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a među osobama koje injektiraju droge u Crnoj Gori“

Period realizacije: Januar 2021 – Decembar 2021. godine

U periodu od januara do decembra 2021. godine sprovodio se projekat „Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a među osobama koje injektiraju droge u Crnoj Gori“, koji je kao svoj opšti cilj imao pružanje podrške sprovođenju Nacionalne strategije / Programa za borbu protiv HIV/AIDS-a, uz smanjenje rizika od infekcije HIV-om kod osoba koje injektiraju droge.

Projekat je rezultirao pružanjem direktne podrške i usluga za 543 jedinstvena klijenta u drop-in centru i na terenu, sa kojima su ostvarena ukupno 4262 kontakta. Od ukupnog broja klijenata, 141 osoba je po prvi put koristila usluge koje se pružaju u okviru drop-in centra i/ili na terenu. Klijentima je u kontinuitetu bila dostupna savjetodavna podrška u okviru drop in centra i na terenu, pri čemu je ostvaren sljedeći učinak: 1642 savjetovanja sa socijalnim radnicama, 2249 savjetovanja sa saradnicima u socijalnoj inkluziji, 243 savjetovanja sa psihološkinjom i 94 savjetovanja sa zdravstvenim radnikom.

Najveći broj savjetovanja bio je povezan sa temama: HIV, hepatitis B i C (prevencija, testiranje, liječenje), prevencija predoziranja, polno prenosive infekcije, supstitucione terapije, bezbjedno injektiranje droga, prava i usluge iz oblasti socijalne i dječje zaštite itd. Klijenti su, u zavisnosti od individualnih potreba, upućivani na različite ustanove i usluge u zajednici, a pružena im je i
podrška u procesu ostvarivanja različitih prava.

Tokom sprovođenja projekta distribuirana je sljedeća količina materijala za bezbjedno injektiranje droge: 35 794 igle, 17 162 šprica, 4596 kondoma, 2396 lubrikanata, 314 hepatrombina, 1045 podvezica, 10 035 alkoholnih maramica, 3400 kuvala i 5904 ampule destilovane vode. Vraćeno je 14 827 igala i 4872 šprica, koji su uništeni u skladu sa protokolom o uništavanju medicinskog otpada, važećim u okviru Kliničkog centra Crne Gore.

Projekat finansiraju Ministarstvo zdravlja i Globalni fond za HIV/AIDS, malariju i tuberkulozu.