Odluka o izboru eksterne evaluatorke za članicu Komisije za bodovanje prijedloga projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa pristiglih na II Javni konkurs – U pravo vrijeme” – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nakon prve faze prijava na Javni konkurs Jačanje civilnog društa za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore
Decembar 26, 2023
U okviru programa Brižne porodice roditelji osnaženi za uspješno roditeljstvo
Decembar 27, 2023

Odluka o izboru eksterne evaluatorke za članicu Komisije za bodovanje prijedloga projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa pristiglih na II Javni konkurs – U pravo vrijeme” – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 1 Statuta NVO Juventas broj 01-40/23-O u vezi sa Ponovljenim Javnim konkursom za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa objavljenog 21.12.2023. godine, dana 27. 12. 2023. godine donosim

O D L U K U

o izboru eksternog/e evaluatora/ke

I

Za članicu Komisije za bodovanje projekata pristiglih na II Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, u svojstvu eksternog/e evaluatora/ke, na osnovu javnog pozova, izabrana je Aleksandra Gligorović, sa kojom će biti zaključen ugovor o volonterskom radu.

 Obrazloženje:

Juventas je dana 21. 12. 2023. godine objavio Ponovljeni Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa prijavljenih na Drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava u projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”.

Na Javni konkurs prijavila su se dva kandidata Andrejana Perušković i Aleksandra Gligorović.

U prijavi kandidatkinje Andrejane Perušković nedostaje identifikacioni dokument. Ova prijava zavedena je pod brojem 01-304/23-U od 22.12.2023. godine. Kao obavezni kriterijum navedeno je minimalno petogodišnje iskustvo u upravljanju projektima. Kandidatkinja je navela da je od 2019. godine zaposlena u Upravi za finansijska pitanja kompanije Brodosplit te da kroz ovaj angažman radi na projektima invrsticionog karakteta, R&D kohezijski EU fondovi.

Kandidatkinja Aleksandra Gligorović dostavila je potpunu prijavu zavedenu pod brojem 01-310/23-U od 26.12.2023. godine. Ova kandidatkinja ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima kao i iskustvo od 2018. godine u učešću u Komisijama za bodovanje projektnih aplikacija. Komisije u kojima je kao članica bodovala projektne prijave odnosile su se na regionalne i nacionalne konkurse.

Cijenjeći potrebe projekta zbog kojih je objavljen javni poziv, bira se Aleksandra Gligorović za članicu Komisije za bodovanje projekata pristiglih na Drugi javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, iz razloga što posjeduje iskustvo u pisanju projekata i upravljanju projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana donošenja odluke putem mejl adrese konkursi@juventas.me. Žalba ne odlaže izvršenje.

 

Odluka o izboru eksternog evaluatora II Javni konkurs pdf