Koalicija zajedno za LGBTIQ prava: Predsjednik Skupštine da pokrene postupak protiv predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode

Urediti programsko finansiranje i uvezivanje usluga nevladinih organizacija sa javnim sektorom
Decembar 30, 2021
Poziv za mlade: Trening za trenere
Januar 25, 2022

Koalicija zajedno za LGBTIQ prava: Predsjednik Skupštine da pokrene postupak protiv predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode

Dvadeset članica Koalicije Zajedno za LGBTIQ prava uputilo je Urgenciju predsjedniku Skupštine Crne Gore, Aleksi Bečiću u kojoj je traženo da se u skladu sa njegovim nadležnostima, a na osnovu člana 16 Etičkog kodeksa, prijavom pokrene postupak protiv poslanika, predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Jovana Vučurovića zbog kršenja Etičkog kodeksa i to naročito zbog kršenja člana 5.

Ovim članom propisana je dužnost poslanika da svoju funkciju obavlja nepristrasno, bez predrasuda i diskriminacije u odnosu na rasu, vjeru, pol, nacionalnu pripadnost, životno doba, bračni status, seksualnu orijentaciju, socijalno imovinski status i svaku različiitost, poštujući i štiteći ljudska prava i slobode, što je razrađeno u članovima 6, 7, 8 i 9, a za koje potpisnici urgencije smatraju da ih je poslanik Vučurović sve prekršio.

Kako to procedure i propisuju, na osnovu prijave predsjednika Skupštine, zamjenik/ca gospodina Vučurovića, na osnovu člana 14 Kodeksa, treba da sazove sjednicu Odbora za ljudska prava i slobode i predloži dnevni red sa aktima koji se odnose na povredu Kodeksa. Ako to ne bude učinjeno, u tom slučaju predsjednik Skupštine Crne Gore može sazvati tu sjednicu Odbora, a kako ovaj član to i propisuje.

Vjerujemo da je predsjednik Skupštine Crne Gore, upoznat sa govorom mržnje i homofobnim stavovima koje je poslanik Vučurović iznio tokom rasprave o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti krajem prošle godine. Dodatno, nakon reagovanja naše Koalicije na njegove izjave, poslanik Vučurović je i javno vrijeđao sve aktiviste i aktivistkinje koji/e se bore za prava ove marginalizovane grupe u Crnoj Gori, čime je samo potvrdio svoje diskriminatorske stavove i još jednom pokazao da je nedostojan funkcije predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Smatramo da je poslanik Vučurović grubo prekršio čl. 9a Zakona o zabrani diskriminacije koji se odnosi na govor mržnje, kao i čl. 443 Krivičnog zakonika, da je prekršio Etički kodeks poslanika i da treba da bude smijenjen sa funkcije predsjednika, odnosno člana Odbora za ljudska prava.

Smatramo da funkcija predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode nosi posebnu odgovornost, te da je poslanik Vučurović, kršeći opšte etičke principe u radu poslanika, pokazao da je posebno nedostojan da obnaša tu važnu i odgovornu funkciju. Smatramo da poslanik Vučurović nije dostojan ni članstva u Odboru za ljudska prava i slobode, jer očigledno ne može doprinijeti radu Odbora čija je nadležnost da prati i ocjenjuje usklađenost zakona i prakse Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije. Mišljenja smo da je Skupština Crne Gore, kao najviša instanca zakonodavne vlasti i predstavnički dom svih građana i građanki Crne Gore i u obavezi da ih štiti od zloupotrebe pozicija moći od strane onih koji treba da štite Ustavom i zakonima zagarantovana prava svih.

Imajući u vidu da svaki poslanički klub može da inicira postupak za smjenu gospodina Vučurovića, očekujemo da političke partije posvećene demokratiji koja podrazumijeva poštovanje ljudskih prava to i učine.

Koalicija Zajedno za LGBTIQ prava:

 • NVO Queer Montenegro
 • NVO Juventas
 • Asocijacija Spektra
 • NVO Stana
 • NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)
 • NVO Crnogorski ženski lobi
 • NVO Sigurna ženska kuća
 • NVO ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje
 • NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
 • NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)
 • NVO Akcija za ljudska prava
 • NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
 • NVO Prima
 • NVO Unija srednjoškolaca
 • NVO Centar za ženska prva
 • NVO Aktivna zona
 • NVO Centar za romske inicijative
 • NVO Centar za afirmaciju RE populacije
 • NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
 • Crnogorski olimpijski komitet