Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Edukacijom do smanjenja vršnjačkog nasilja i ekstremizma
Novembar 30, 2021
Dan ljudskih prava
Decembar 10, 2021

Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Blagovremena dijagnoza HIV infekcije i korišćenje savremene terapije mogu smanjiti broj kopija virusa u krvi do granice da se isti ne može detektovati. Kada je do te mjere smanjen broj kopija virusa u krvi, isti se ne može prenijeti. Zato, važno je jačati terapijsku pismenost pacijenata, odnosno značaj redovnog i pravilnog korišćenja antiretrovirusne terapije. 

Crna Gora spada u zemlje sa niskom prevalencom HIV-a, ali istovremeno ima i veoma nisku stopu testiranja na HIV od 8,6 na 1000 stanovnika. Niska stopa testiranja na HIV u Crnoj Gori je i prepreka sagledavanju realne HIV prevalence. Rano dijagnostikovanje HIV-a, značajno povećava šanse za uspješnost terapije, zato i ovog prvog decembra, šaljemo poziv na testiranje, jer je to jedini način da osoba sazna svoj HIV status. Takođe, pozivamo Vladu Crne Gore, zdravstvene i obrazovne institucije, medije i organizacije civilnog društva da se uključe u aktivnu kampanju promocije korisnosti testiranja na HIV.  

Testiranje je moguće obaviti u Savjetovalištima za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, koja se nalaze u Institutu za javno zdravlje u Podgorici, kao i domovima zdravlja u Herceg Novom, Baru, Kotoru, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima. 

Kao i do sada, Juventas ostvaruje dobru saradnju sa svojim partnerima, Institutom za javno zdravlje Crne Gore, Klinikom za infektivne bolesti i Društvom infektologa Crne Gore, sa kojima tokom novembra i decembra mjeseca sprovodimo besplatno, anionimno testiranje na HIV, hepatitis B i hepatitis C.  

Kao posebno važno ističemo značaj podizanja svijesti o tome da osobe koje su inficirane HIV-om mogu živjeti kvalitetan život i stariti sa HIV-om, te je važno smanjiti stepen stigme i diskriminacije koji je u društvu prisutan prema HIV pozitivnim osobama. Upravo stigma i diskriminacija igraju ključnu ulogu u kasnijoj dijagnozi infekcije i povećanju stope smrtnosti od AIDS-a. 

Međunarodna organizacija UNAIDS, ove godine upozorava da uprkos značajnim naporima i težnjama u pravcu borbe protiv AIDS-a u svijetu, brojne ekonomske, društvene, kulturne i pravne nejednakosti, značajna su prepreka dokazanim rešenjima za prevenciju i liječenje HIV-a. Takođe u izvještaju postoji i zabrinutost da je pandemija COVIDa-19 potisnula odgovor na AIDS, na način što je u većini zemalja koje su izvještavale za UNAIDS, smanjen tempo testiranja na HIV, te je manje ljudi koji žive sa HIV-om započelo liječenje 2020. godine. Okončanje COVID pandemije je od presudnog značaja i za unapređenje odgovora na HIV. Zato je važan i jednak pristup vakcinama u svim zajednicama.  

Vjerujemo da će svi ljudi, bez obzira na pol, etničku pripadnost, seksualnu orjentaciju, socio-ekonomski status ili neku drugu ličnu karakteristiku imati jednak pristup testiranju na HIV, drugim preventivnim i terapijskim uslugama u vezi sa HIV-om, kao i vakcinaciji i liječenju u odnosu na COVID-a 19. Samo na taj način, zajedničkim snagama možemo okončati epidemiju AIDS-a do 2030 godine. 

Testiraj se i ti!