Juventas, Link i Stana: Naš doprinos Festivalu mentalnog zdravlja i Pride nedjelji

Lijek fentanil u Crnoj Gori: Potrebno je preduzeti mjere smanjenja štete i prevenirati smrtne ishode
Oktobar 10, 2023
Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima
Oktobar 10, 2023

Juventas, Link i Stana: Naš doprinos Festivalu mentalnog zdravlja i Pride nedjelji

Subota, 14. oktobar

“Ljudska prava osoba koje koriste droge i živa biblioteka sa osobama koje su koristile droge”

Radionica ima za cilj da sve učesnike/ce upozna sa relevantnim istraživanjima i podacima sa terena kada govorimo o ljudskim pravima osoba koje koriste droge u Crnoj Gori, poštujućom terminologijom koja se danas koristi u oblasti, te da predstavi lične priče osoba sa iskustvom korištenja droga. Radionica će biti interaktivnog tipa, te omogućiti svim prisutnima da kroz pitanja i diskusiju usvoje kako nova znanja, tako i razmijene iskustva na zadatu temu. Događaj je namijenjen osobama zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite, sistemu socijalne i dječije zaštite, ljudsko pravaškim aktivistima/kinjama, aktivistima/kinjama civilnog sektora, osobama iz zajednica na koje se tema odnose, opštoj zajednici, laičkoj i profesionalnoj zajednici.

Govornici na radionici:

 • Jelena Čolaković, direktorica programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima, dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, direktno odgovorna za program pružanja usluga LGBTI osobama, osobama koje koriste/injektiraju droge, osobama koje se bave seksualnim radom, osobama u zatvoru i bivšim zatvorenicima/cama,  NVO Juventas
 • Ranko Dacić, izvršni direktor Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, dugogodišnji aktivista u programu smanjenja štete među osobama koje koriste/injektiraju droge i osobama koje se bave seksualnim radom
 • Marko Dragićević, koordinator programa za izgradnju zajednice Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, voditelj grupa samopodrške za osobe koje žive sa Hepatitisom C
 • Petar Ulićević, koordinator programa za mlade Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, voditelj grupa samopodrške za mlade koji koriste droge, začetnik programa smanjenja štete u noćnom životu

Moderatorka radionice: Jelena Čolaković

Vrijeme i lokacija: 18:00h – 20:00h, Kuća zdravlja, Novaka Miloševa 30, Podgorica

Informacije o prijavi: Bez prijave

Organizatori: NVO Juventas i Crnogorska mreža za smanjenje štete LINK

 

Utorak, 17. oktobar

“Strategija uvezivanja programa smanjenja štete među osobama koje koriste droge i sistema zdravstvene zaštite” 

Radionica ima za cilj da sve učesnike/ce upozna sa konceptom smanjenja štete, njegovim ciljevima i uslugama koje su dostupne i pružaju se u Crnoj Gori, a dio su navedenog programa. Takođe, biće prezentovano na koji način se program smanjenja štete sprovodi u okviru crnogorskog sistema zdravstvene zaštite, ali i o izazovima u praksi, kao i načinima jačanja uvezanosti i unapređenja pristupa direktnim korisnicima usluga u okviru programa smanjenja štete.  Radionica je interaktivnog tipa, odnosno rad će pored teorijskog dijela obuhvatiti otvorenu diskusiju i razmjenu mišljenja sa učesnicima, što će dodatno unaprijediti kvalitet u smislu usvajanja novih znanja o temi radionice. Događaj je namijenjen osobama zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite, sistemu socijalne i dječije zaštite, ljudsko pravaškim aktivistima/kinjama, aktivistima/kinjama civilnog sektora, osobama iz zajednica na koje se tema odnose, opštoj zajednici, laičkoj i profesionalnoj zajednici.

Govornice na radionici:

 • Marija Radović, socijalne politike i socijalnog rada, koordinatorka rada odjeljenja u okviru programa direktne asistencije za LGBTI osobe, osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje se bave seksualnim radom, osobe u zatvoru i bivše zatvorenike/ce, NVO Juventas;
 • Marija Mijović, socijalne politike i socijalnog rada, zamjenica koordinatorke rada odjeljenja u okviru programa direktne asistencije za LGBTI osobe, osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje se bave seksualnim radom, osobe u zatvoru i bivše zatvorenike/ce, NVO Juventas;

Moderatorka radionice: Marija Radović

Vrijeme i lokacija: 10:00h-12:00 h, Kuća zdravlja, Novaka Miloševa 30, Podgorica

Informacije o prijavi: Bez prijave

Organizator: NVO Juventas

 

Četvrtak, 19. oktobar

„Izazovi u domenu mentalnog zdravlja kod osoba koje se bave seksualnim radom u Crnoj Gori“

Radionica ima za cilj da sve učesnike/ce upozna sa specifičnostima pružanja direktne podrške osobama koje se bave seksualnim radom, nalazima istraživanja, te podacima iz prakse kada je riječ o ljudskim pravima osoba koje se bave seksualnim radom u Crnoj Gori, kao i sa različitim izazovima sa kojima se susrijeću osobe iz navedene zajednice, a u kontekstu mentalnog zdravlja. Radionice će sadržati teorijski, ali i interaktivni dio gdje će se prisutni/e direktno moći uključiti u razmjenu mišljenja i diskusiju. Događaj je namijenjen osobama zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite, sistemu socijalne i dječije zaštite, ljudsko pravaškim aktivistima/kinjama, aktivistima/kinjama civilnog sektora, osobama iz zajednica na koje se tema odnose, opštoj zajednici, laičkoj i profesionalnoj zajednici.

 

Govornice na radionici:

 • Marija Radović, socijalne politike i socijalnog rada, koordinatorka rada odjeljenja u okviru programa direktne asistencije za LGBTI osobe, osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje se bave seksualnim radom, osobe u zatvoru i bivše zatvorenike/ce, NVO Juventas;
 • Marija Mijović, socijalne politike i socijalnog rada, zamjenica koordinatorke rada odjeljenja u okviru programa direktne asistencije za LGBTI osobe, osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje se bave seksualnim radom, osobe u zatvoru i bivše zatvorenike/ce, NVO Juventas;
 • Ivana Kulašević, spec.socijalne politike i socijalnog rada, terenska radnica u okviru odjeljenja za rad sa osobama koje koriste/injektiraju droge i osobama koje se bave seksualnim radom, NVO Juventas

Moderatorka radionice: Marija Radović

Vrijeme i lokacija: 10:00h-12:00h, Kuća zdravlja, Novaka Miloševa 30, 81000 Podgorica

Informacije o prijavi: Bez prijave

Organizator: NVO Juventas

 

Petak, 20. oktobar

“Manjinski stres i dispariteti mentalnog zdravlja u zajednici LBTQ žena u Crnoj Gori”

Cilj predloženog događaja je da unaprijedi razumijevanje potreba i problema sa kojima se suočava zajednica LBTQ žena u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na potrebama i izazovima u domenu mentalnog zdravlja. U toku panel diskusije predstavićemo primjere iz rada organizacija koje će učestvovati u predstavljanju, te važne podatke istraživanja koja su rađena u zajednici LBTQ žena u našoj zemlji. Nakon predstavljanja uslijedio bi i blok za pitanja i komentare učesnika/ca diskusije. Događaj je namijenjen osobama zaposlenima u sistemu zdravstvene zaštite, sistemu socijalne i dječije zaštite, ljudsko pravaškim aktivistima/kinjama, aktivistima/kinjama civilnog sektora, osobama iz zajednica na koje se tema odnose, opštoj zajednici, laičkoj i profesionalnoj zajednici.

Govornice na tribini:

 • Dr Tea Dakić, specijalistkinja psihijatrije, magistarka u oblasti bioetike, dugogodišnja stručna saradnica nevladinih organizacija u radu s LGBTI zajednicom, osobama koje koriste/injektiraju droge, kao i osobama koje se bave seksualnim radom;
 • Jelena Čolaković, direktorica programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima, dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, direktno odgovorna za program pružanja usluga LGBTI osobama, osobama koje koriste/injektiraju droge, osobama koje se bave seksualnim radom, osobama u zatvoru i bivšim zatvorenicima/cama  (NVO Juventas), osnivačica i članica Udruženja LBTQ žena “Stana”

Moderatorka na tribini: Jelena Čolaković

Vrijeme i lokacija: 17:00h-19:00h, CKZ Ribnica, Obala Ribnice, Podgorica

Informacije o prijavi: Bez prijave

Organizatori: Udruženje LBTQ žena “Stana”, NVO Juventas