Javni poziv za pružanje usluge Izrada izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim zakonskim izmjenama u vezi sa primjenom Naloxona u servisima OCD koje pružaju usluge osobama koje koriste droge

Realizacija projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”
April 18, 2023
Srećan Dan nezavisnosti Crne Gore!
Maj 21, 2023

Javni poziv za pružanje usluge Izrada izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim zakonskim izmjenama u vezi sa primjenom Naloxona u servisima OCD koje pružaju usluge osobama koje koriste droge

U okviru projekta “Kompetentno, transparentno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije broj ugovora: IPA 2021/429-852, raspisuje se Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu izvještaja o  trenutnom stanju i potrebnim zakonskim izmjenama u vezi sa primjenom Naloxona u servisima OCD koje pružaju usluge osobama koje koriste droge

Predmet ugovora:

  • Implementacija usluga kako je naznačeno u tehničkim informacijama u dijelu „potrebne usluge“ ovog dokumenta;

Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 08. maj 2023. godine, do 16h. Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.

Adresa i značenje za podnošenje ponuda:

Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
  • finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijea. Finansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.

Ponuda mora biti predata u 1 originalu. U slučaju podnošenja e-poštom na adresu  konkursi@juventas.me sa naslovom “Poziv za dostavljanje ponude za pružanje usluga izrada izvještaja”, ponuđač će dostaviti skeniranu potpisanu originalnu ponudu. Naručilac može odbiti sve ponude koje ne koriste propisani obrazac.

Pored ponude, ponuđač je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):

–  Kopija pravne registracije – ako je primjenljivo

–  Bankovni podaci o bankovnom računu na koji će se vršiti isplate

– Portfolio

Ponude će se predati putem pošte/kurirske službe, a sadrže sljedeće informacije:

–   Ime i adresa ponuđača

–   Naslov tendera: Poziv za pružanje usluga za vođenje kampanje na društvenim mrežama.

–   Referentni broj: 01-81/23-JP

–   Napomena: Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja ponuda

Ponude je moguće predati lično, poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Juventas

(Aleksandra Vujačić)

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 59, 81000 Podgorica

Ponuđače podsjećamo da naručilac mora primiti ponude u navedenom roku kako bi bile prihvatljive.

OSTALE INFORMACIJE I TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE PRONAĆI U DOKUMENTIMA U NASTAVKU OBJAVE:

A.1 – Finansijska ponuda

A.2 – Tehnička ponuda

A.3 – Informacije ponuđačima