Zaposleni u Specijalnoj zdravstvenoj ustanovi UIKS-a da budu pod nadležnošću Ministarstva zdravlja

Juventas, Logate Institut
„Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ – drugačiji pristup edukaciji mladih
Februar 20, 2023
Neophodno povećati broj pedagoga i psihologa u školama
Mart 9, 2023

Zaposleni u Specijalnoj zdravstvenoj ustanovi UIKS-a da budu pod nadležnošću Ministarstva zdravlja

Nevladina organizacija Juventas pozdravlja početak izgradnje Specijalne zdravstvene ustanove i još tri objekta u sklopu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Raduje nas činjenica što će konačno, nakon više godina obećanja, zatvorski sistem dobiti adekvatnu zdrastvenu ustanova koja će odgovoriti potrebama našeg sistema, imajući u vidu da se na obezbjeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite unutar UIKSa najmanje radilo u prethodnom periodu.

Juventas poziva Ministarstvo pravde i Ministarstvo zdravlja da u periodu izgradnje bolnice, zajedno sa zainteresovanim stranama, pronađu najbolje rješenje za njeno funkcionisanje. Predlažemo da Minsitarstvo pravde bude odgovorno za tehničke i logističke uslove dok bi pitanje radnog angažmana zaposlenih bilo pod nadležnošću Ministarstva zdravlja.

Podsjećamo da je u prethodnom periodu UIKS imao probleme sa kadrovskim pitanjima zaposlenih u  Sektoru za zdravstvenu zaštitu, ljekari koji su se nalazili u stalnom radnom odnosu u ovom organu, prešli na dalji rad u određene zdravstvene ustanove koje pripadaju Ministarstvi zdravlja, što je prouzrokovalo da su u UIKS-u trenutno pretežno angažovani ljekari po osnovu ugovora o djelu.

Zaposleni u UIKS-u u Sektoru za zdravstvenu zaštitu iako rade u otežanim uslovima, rade u lošijim uslovima od svojih kolega koji posao obavljaju u zdravstvenim ustanovama kojim rukovodi Ministarstvo zdravlja. Dodatno, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za torturu je u Izvještaju broj UN/A/69/387 od 23.09.2014. godine, naveo da “ako medicinsko osoblje, služi zatvorskom sistemu može doći do konfliktne lojalnosti između poslodavca i njegove profesionalne obaveze da prijave torturu ili zlostavljanje, iz straha od ugrožavanja njihovog zaposlenja ili druge represije“.

Stoga, jedan od ključnih pravaca unapređenja zdravstvene zaštite jeste jačanje saradnje sa Ministarstvom zdravlja, a sve u cilju izjednačavanja prava kako zdravstvenih radnika, tako i lica lišenih slobode, sa pravima koja imaju lica u okviru javnog zdravstvenog sistema. Primarni akcenat je na stvaranju uslova za nezavisnost u radu zdravstvenih radnika, što bi za posljedicu imalo veći nivo kvaliteta zdravstvene zaštite, dok bi nadzor nad njenim sprovođenjem bio vršen na isti način kao i nad ostalim zdravstvenim institucijama.