Više od 120 hiljada eura za projekte koji će doprinijeti promociji ljudskih prava i unapređenju demokratskog političkog učešća

Održana dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“
Mart 4, 2024
Da li Vam je 8. mart zaista srećan ili ga patrijarhat i dalje guši?
Mart 11, 2024

Više od 120 hiljada eura za projekte koji će doprinijeti promociji ljudskih prava i unapređenju demokratskog političkog učešća

Podgorica, PR pres servis – Predstavnici  Juventasa  potpisali su u petak, 1.marta ugovore sa dobitnicima finansijske podrške u sklopu drugog javnog konkursa grant šeme „U pravo vrijeme“, kojima je dodijeljeno više od 120 hiljada eura u cilju sprovođenja projekata koji će doprinijeti zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskog političkog učešća.

Dobitnici finansijske podrške u sklopu drugog javnog konkursa grant šeme u pravo vrijeme su: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje, Udruženje djece i mladih sa smetnjama u razvoju roditelja “Oaza”, Teorema, Socijalna pravda, Ekvivalent,  Alfa Centar, Hepatitis Crna Gora i Sjeverna zemlja.

Programska direktorica u Juventasu, Marija Ružić Stajović kazala je da se projektom „U pravo vrijeme“ daje direktna finanijska i mentorska podrška NVO i neformalnim udruženjima građana/ki koji djeluju kao zaštitnici ljudskih prava u svim djelovima Crne Gore.

„Projektom se realizuju aktvnosti zagovaranja i jačanja kapaciteta, koje imaju za cilj da doprinesu boljem političkom okruženju za rad organizacija civilnog društva aktivnih u ovim oblastima, kao i da doprinesu izgradnji partnerstava na lokalnom nivou što će dovesti do širenja prostora za aktivnosti civilnog društva“, navela je Ružić Stajović.

Prema njenim riječima, kroz dosadašnju implementaciju projekta imali smo priliku da se direktno uvjerimo da u Crnoj Gori postoji značajan broj manjih nevladinih organizacija i neformalnih grupa koje sprovode aktiovnosti na terenu i direktno pružaju podršku najugroženijim kategorijama stanovništva gradeći crnogorsko društvo na temeljima vladavine prava, razvoja demokratije, jednakosti svih građanki i građana te borbe protiv diskriminacije i nejednakih mogućnosti.

„Ipak njihov rad često biva nevidljiv i nije prepoznat od strane donosilaca odluka i teško dolaze do finanijskih sredstava koja bi im omogućila adekvatnu održivost i rast. To ukazuje na potrebu refomisanja načina finansiranja NVO koje prema istraživanju TACSO-a imaju najnižu stopu diverifikacije izvora finansiranja 45 odsto, u poređenju sa drugim zemljama Zapadnog Balkana“, navela je Ružić Stajović.

Istakla je da je projekat „U pravo vrijeme“ sjajna prilika za nedostajuću podršku NVO i neformalnim grupama, kako bi njihov rad bio vidljiviji i podrška ciljnim grupama što kvalitetnija, ali i projektno određena.

To, kako je pojasnila, ukazuje na potrebu da je potrebno izmijeniti statut finansiranja NVO, kako bi podrška bila programska, a ne projektna.

„Konzorcijum NVO koje sprovode projekat „U pravo vrijeme“ će i u narednom periodu zagovarati izmjene u tom pravcu i težiti cilju da se NVO sa pravom smatraju partnerima u procesu razvijanja i sprovođenja javnih politika. Smatramo da civilni sektor, ali i donosioci odluka će u tome imati ogromni interes, kako u smislu finansijskih ušteda, tako i u dijelu davanja doprinosa kvalitetu marginalizovanih grupa što nam je svima obaveza“, rekla je Ružić Stajović.

Zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson, smatra da su do sad postignuti impresivni rezultati kad je u pitanju projekat „U pravo vrijeme“.  

„Ukazala bih da je do sad u okviru  projekta 20 učenika i nastavnika srednje škole dobilo obuku o uticaju medija na ulogu polova i rodova u Crnoj Gori. Imamo video materijale koji su pripremljeni o rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, femicidu, diskriminaciji, što je privuklo veliku pažnju korisnika na društvenim mrežama. Takođe, imamo 15 tinejdžera koji su dobili obuku za korišćenje računara, što povećava njihove mogućnosti za zaposlenje“, navela je Isaksson.

Ukazala je i da je 45 korisnika dobilo obuku iz oblasti planiranja porodice, u kojoj je fokus bio na mladim Romkinjama na sjeveru Crne Gore.

„Oko 20 mladih sa sjevera dobili su obuku iz oblasti ljudskih prava. U Beranama je 30 žena s invaliditetom dobilo podršku kroz okupacionu terapiju i samopomoć“, rekla je  Isaksson.

Poručila je da će i u narednom periodu nastaviti da osnažuju NVO kako bi obezbijedili pozitivne promjene za građane Crne Gore.

Koordinator raspodjele grantova u Juventasu, Jovan Bojović, kazao je da je grant šema u okviru projekta „U pravo vrijeme“ specifična po mnogo čemu, navodeći da nije samo finansijska podrška, već i intenzivna mentorska podrška podnosiocima projektnih prijedloga i dobitnicima podrške. „Juventas nastoji da osim direktne podrške svojim ciljnim grupama, pruža podršku malim nevladinim organizcijama za jačanje kapacitete, čime se daje doprinos za unapređenje stanja u oblasti poštovanja ljudskih prava i demokratskog učešća građana/ki u procesima donošenja odluka“ istakao je Bojović.

„U sklopu grant šeme realizovali smo, do sada dva javna konkursa. Za prvi javni konkurs smo raspodijelili skoro 105 hiljada eura. Za drugi javni konkurs, za koji smo danas potpisali ugovore, raspodijelili smo 121,042 eura, dok ćemo za treći, za koji smo danas objavili poziv, raspodijeliti 124,133 eura“, naveo je Bojović.

On je rekao da su u okviru prve kategorije podržani projekti SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje sa 9,980 eura, Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oaza“ sa 9,980 eura, organizacije Teorema sa 9,870 eura i Socijalne pravde sa 9,790.

„U okviru druge kategorije podržali smo projekte Ekvivalenta sa 24,320 eura, Alfa centra sa 20,981 eura, Hepatitisa Crna Gora sa 16,490 eura i Sjeverne zemlje sa 19,711 eura.“, naveo je Bojović.

Govoreći o trećem javnom konkursu koji je objavljen 1. marta, a za koji nevladine organizacije i neformalne grupe građana/ki mogu da se prijave do 31. marta, Bojović je pojasnio da će biti podijeljeno 124,133 eura za dvije kategorije.

„U prvoj kategoriji podržaćemo nevladine organizacije i neformalna udruženja građana/ki sa finansijskom podrškom od pet dop deset hiljada eura, za projekte koje će sprovoditi od pet do osam mjeseci. U drugoj kategoriji ćemo takođe podržati nevladine organizacije i neformalna udruženja građana/ki sa finansijskom podrškom od deset do 25 hiljada eura, koje će srovoditi projekte od pet do deset mjeseci“, rekao je Bojović.

Kazao je da je više informacija o trećem pozivu dostupno na sajtu NVO Juventas.

Projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, koji finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne uprave, Juventas realizuje u saradnji sa organizacijama Help Montenegro, Centar za monitoring i istraživanje, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona Fide.