Tražimo nacionalnog/u istraživač/icu za razvoj desk istraživanja o razumijevanju nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti

Performans “U pravo vrijeme”
Jun 8, 2024
Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori – okrugli sto u Bijelom Polju
Jun 17, 2024

Tražimo nacionalnog/u istraživač/icu za razvoj desk istraživanja o razumijevanju nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti

Juventas traži posvećenog i iskusnog nacionalnog/u istraživača/icu za sprovođenje desk istraživanja za studiju koja se fokusira na razumijevanje nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti. Istraživač/ica će igrati ključnu ulogu u prikupljanju, analizi i sintezi postojećih podataka i literature kako bi se obezbijedilo sveobuhvatno razumijevanje trenutne situacije, trendova i faktora koji doprinose u ovoj oblasti, u okviru projekta “Izgradnja otpornosti mladih prema kriminalnim aktivnostima”, koji vodi Juventas u partnerstvu sa Nisma ARSIS u Albaniji i Beogradskim centrom za ljudska prava u Srbiji, uz podršku Regionalnog granta projekta “SMART Balkans – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu” koji sprovode Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške (NMFA).

Uvod o Juventas

Juventas (ranije Omladinski kulturni centar – OKC Juventas) je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici.

Vizija Juventasa je društvo socijalne pravde u kojem se svi ljudi osjećaju sigurno, slobodno i poštovano, učestvuju u donošenju odluka, imaju jednake mogućnosti i uživaju sva ljudska prava. Misija Juventasa je promocija socijalne kohezije kroz stvaranje zajednica prilagođenih svima, kroz promociju učešća mladih.

Juventas pruža direktnu pomoć, podržava unapređenje kvaliteta usluga, izrađuje i zagovara prijedloge za promjene politika, razvija kapacitete donosilaca odluka, institucija, medija, pružalaca usluga, kao i ciljnih grupa sa kojima Juventas radi. Realizovao je više od 200 projekata i posjeduje ISO: 9001-2016 standard za upravljanje kvalitetom.

Uvod u projekat

Cilj projekta je doprinos borbi protiv organizovanog kriminala i izgradnja nove paradigme u trenutnom socio-ekonomskom prelomu, jačanjem otpornosti mladih i pružanjem sistematskih rješenja i podrške. Specifični ciljevi (ishodi) predstavljeni su kako slijedi:

 • Poboljšano razumijevanje faktora koji utiču na regrutaciju u kriminalne aktivnosti kroz sprovođenje istraživanja među učenicima osnovnih i srednjih škola putem dva istraživanja.
 • Jačanje kapaciteta policije, sportskih klubova, novinara i omladinskih NVO za izgradnju otpornosti mladih.
 • Izgradnja povjerenja između mladih i policije.

Cilj ovog konsaltinga je sprovođenje kancelarijskog istraživanja u Crnoj Gori kako bi se bolje razumio nivo uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti, kao i faktori koji na to utiču, kroz dostupne dokumente.

Odgovornosti i zadaci nacionalnog istraživača:

Sprovođenje sveobuhvatnog pregleda literature:

 • Prikupljanje i pregled postojećih istraživanja, izvještaja, članaka i podataka o kriminalnim aktivnostima i viktimizaciji među adolescentima, na nacionalnom i međunarodnom nivou.
 • Identifikacija ključnih tema, trendova i praznina u postojećoj literaturi.

Prikupljanje i analiza podataka:

 • Prikupljanje sekundarnih podataka iz uglednih izvora, uključujući vladine izvještaje, akademske časopise i publikacije NVO.
 • Analiza i interpretacija podataka kako bi se identifikovali obrasci i korelacije povezane sa kriminalnim aktivnostima i viktimizacijom adolescenata.
 • Učešće u prikupljanju podataka među zainteresovanim stranama i analiza prikupljenih podataka.

Pisanje izvještaja:

 • Priprema detaljnog i dobro strukturiranog izvještaja koji sažima nalaze iz kancelarijskog istraživanja.
 • Isticanje značajnih nalaza, trendova i praznina u trenutnoj bazi znanja.
 • Pružanje preporuka za dalja istraživanja ili akcije na osnovu nalaza.

Saradnja i komunikacija:

 • Bliska saradnja sa projektnim timom kako bi se istraživačke aktivnosti uskladile sa ciljevima studije.
 • Predstavljanje nalaza zainteresovanim stranama na jasan i sažet način, u pisanoj i usmenoj formi.
 • Učešće na sastancima i radionicama po potrebi.

Poštovanje propisa i etike:

 • Osiguravanje da sve istraživačke aktivnosti budu u skladu sa etičkim standardima i smjernicama organizacije.
 • Održavanje povjerljivosti i integriteta u rukovanju osjetljivim informacijama.

Kvalifikacije i vještine:

Obrazovanje:

 • Napredni stepen u društvenim naukama, psihologiji, sociologiji ili srodnoj oblasti.

Iskustvo:

 • Dokazano 5 godina iskustva u sprovođenju kancelarijskog istraživanja, pregleda literature i analize podataka.
 • Poželjno prethodno iskustvo u proučavanju ponašanja adolescenata, kriminalnih aktivnosti i viktimizacije.
 • Iskustvo i poznavanje sistema zaštite djece i socijalnih usluga u Crnoj Gori.

Istraživačke vještine:

 • Snažne analitičke vještine sa sposobnošću interpretacije i sinteze složenih informacija.
 • Proficijentnost u korišćenju istraživačkih baza podataka i alata.

Komunikacija:

 • Izvrsne vještine pisanja i komunikacije.
 • Sposobnost jasnog i efektivnog predstavljanja istraživačkih nalaza raznovrsnoj publici.

Organizacione vještine:

 • Sposobnost efikasnog upravljanja vremenom, prioritizacije zadataka i poštovanja rokova.
 • Preciznost i pažnja prema detaljima u istraživanju i pripremi izvještaja.
 • Proficijentnost u engleskom jeziku, i pisano i usmeno.

Ključni rezultati i vremenski okvir:

Konsultant/i će biti angažovani u periodu od 24.06.2024. do 24.08.2024. godine.

Proces prijave:

Zainteresovani kandidati su pozvani da dostave:

 • svoj CV,
 • propratno pismo sa detaljima o relevantnom iskustvu,
 • finansijsku ponudu,
 • uzorak prethodnog istraživačkog rada na konkursi@juventas.me. Rok za prijavu je najkasnije do 20. juna 2024. godine u ponoć.

Molimo da u predmetu email prijave uključite: Prijava za poziciju nacionalnog istraživača. Samo kandidati koji budu izabrani za intervju će biti kontaktirani.

ToR_ National Researcher