Usmjeravanje zatvora ka zajednici

Vodic Kako dalje sa hepatitisom C
Mart 17, 2014
Učimo da nas ne čine predrasude brošura
Mart 17, 2014

Usmjeravanje zatvora ka zajednici

Naziv:
Međunarodna konferencija: Usmjeravanje zatvora ka zajednici – Članci i prezentacije predstavljeni na konferenciji 15-16. april 2014. Budva, Crna Gora.

Opis:
Projekat „Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ teži promociji ostvarivanja ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika i lica na izdržavanju kazne zatvora.
Međunarodna konferencija “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” održana je u Budvi, 15. i 16. aprila 2014. godine. Metodologija Međunarodne konferencije obuhvatala je uvodnu sesiju i sedam panel diskusija o različitim oblastima života u zatvorima. Panel diskusije su pokrile sledeć e oblasti: sprečavanje zlostavljanja i prevenciju nasilja u zatvoru, radni tretman i moguć nosti zapošljavanja nakon puštanja, tretman: obrazovanje i stručne obuke u zatvoru (prvi dan konferencije); zdravlje, tretman korisnika droga – organizovanje, usluge i fi nansiranje, sveobuhvatni tretman: psiho-socijalne podrške (savjetovanje i psihoterapija), posredovanje, podrška porodicama, rekreativne i kreativne aktivnosti u zatvorima, usluge pripreme prije otpuštanja i usluge na slobodi.
Rezultat realizovane međunarodne konferencije su stručni članci i prezentacije servisa i aktivnosti koji se sprovode u radu sa zatvorenicima, koji su prezentovani u ovoj publikaciji. Kao posebno značajan rezultat ističemo i zaključke i preporuke sa konferencije koji su bili osnova za izradu petogodišnjeg Akcionog plana za unapređenje položaja lica lišenih slobode i podrške nakon otpusta, a koji su prezentovani na kraju ove publikacije.

Autori/ke:
Itana Kovačević
Milorad Marković

Godina izdavanja: 2014.