Položaj mladih u riziku od socijalne isključenosti

Poster dječji dom
Septembar 3, 2017
Vodič za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom
Decembar 16, 2017

Položaj mladih u riziku od socijalne isključenosti

Prilikom istraživanja položaja mladih u riziku važno je obratiti pažnju na sledeće sfere društvenog života: oblast socijalne sigurnosti (položaj mladih u riziku u sistemu socijalne zaštite i zaposlenja), zdravstvene zaštite, obrazovanja, bezbjednosti i participacije u društvenom životu sa akcentom na proces donošenja odluka. Uzimajući u obzir obim odabrane teme, projektni tim je došao do zaključka da je potrebno suziti polje istraživanja i zbog obima građe izostaviti u obradi veoma važnu oblast participacije u društvenom životu. Tema učešća u društvenom životu i odlučivanju se nameće kao obavezna tema narednih istraživanja.

Projektni tim je postavio tri osnovna cilja studije, a to su:
1. Ispitati kakav je položaj u društvu mladih u riziku kroz sistem socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja, zaposlenosti i participacije i time identifikovati probleme ciljnih grupa i moguće uzroke istih.
2. Ispitati koji se servisi podrške i usluga nude mladima u riziku u cilju prevazilaženja problema i izlaska iz socijalne isključenosti.
3. Kreirati javno-praktične politike sa preporukama u cilju suzbijanja i sprečavanja socijalne isključenosti mladih u riziku.

Studija je dio projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, podržanog od strane Evropske unije, a koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana u trajanju od 45 mjeseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projektom koordinira Juventas, a projektni partneri su ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova, Prevent iz Srbije i SHL foundation iz Njemačke. Mreža pomenutih organizacija sprovodiće aktivnosti sa ciljem doprinosa aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.
Nakon sprovođenja istraživanja, dominantno realizovanog tokom 2016. godine kreirana je studija koja je pred vama, a koja može poslužiti daljem zastupanju prava mladih u riziku, ali i kao osnova za: razvoj standarda u pružanju usluga koje nude nevladine organizacije, umrežavanje aktivnih insititucija i organizacija i kao jačanje institucionalnih kapaciteta.

Autori: 

Ivana Vujović
Sreten Jakić
Tijana Žegura
Milorad Marković
Nina Bukulić
Ana Žujović
Mićan Andrijašević