Građani/ke i zdravstvena zaštita

Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD
Mart 18, 2016
Report_ Strategy for Development of Social and Child Protection
Jul 27, 2016

Građani/ke i zdravstvena zaštita

Naziv:
Građani/ke i zdravstvena zaštita – Studija o teoriji i praksi u odnosu na poštovanje prava pacijenata/kinja u Crnoj Gori s posebnim akcentom na izdvojene osjetljive kategorije stanovništva.

Opis:
U studiji koja je pred Vama dali smo pregled pravnog, institucionalnog, te strateškog okvira, ali i međunarodnih dokumenata značajnih u oblasti zaštite prava pacijenata. Govorili smo o implementaciji istih, te dali kratak osvrt ne samo iz perspektive opšte zajednice, već i posebno osjetljivih kategorija stanovništa koje se suočavaju sa posebnim izazovima u ostvarivanju i dostupnosti adekvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite. Odabir grupa reflektuje prethodno iskustvo istraživačkog tima u pružanju servisa iz oblasti socijalne ili zdravstvene zaštite, odnosno zaštite prava pacijenata, pripadnicima izdvojenih populacija. Posebno mjesto u studiji zauzimaju i preporuke za unapređenje stanja koje predviđaju konkretne mjere za poboljšanje politika i zakona u datoj oblasti, te predstavljaju značajan doprinos poboljšanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.
Studija je dio projekta „SPEED UP“ (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading) koji je počeo da se sprovodi u drugoj polovini 2014. godine. Podržan je od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefonza žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica, u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene. Koaliciju čine:Centar za građansko obrazovanje – CGO, Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, Cazas, Ekvista, Juventas, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, NVO Naše doba i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG.

Autori/ke:
Jelena Čolaković
Ivana Vujović
Vladan Golubović
Ana Šoć
Martina Ceković
Milenko Vojičič.

 

Godina izdavanja: 2016.