„Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope“

„Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020
„Jačanje usluga aktivnosti u zajednici za tražioce azila i usluga integracije za osobe pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020

„Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope“

Period realizacije: 2019. godina

Projekat sprovodi Mreža za politike droga u Jugostočnoj Evropi (DPNSE) u partnerstvu sa NVO Juventas (Crna Gora), NVO Prevent (Srbija) i NVO Margina (Bosna i Hercegovina) uz podršku Fondacije otvoreno društvo (Open Society Foundations) i Evroazijskog saveza za smanjenje štete (Eurasian Harm Reduction Association).

Projekat teži da osnaži kapacitete zagovaranja organizacija civilnog društva, a u cilju obezbjeđivanja budžetskih sredstava za programe smanjena štete u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Projekat se bavi:

  • Jačanjem zagovaračkih kapaciteta nevladinih organizacija aktivnih u programima smanjenja štete:
  • Analizom budžeta, praćenjem trošenja budžetskih sredstava, budžetskim zagovaranjem za veće alokacije sredstava za programe smanjena štete.