Propitujem, dakle, postojim!

„Za bolji pristup pravdi“
Septembar 2, 2020
“Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: RE-COVER”
Novembar 27, 2023

Propitujem, dakle, postojim!

Period realizacije: Jun 2021 – Avgust 2022. godine

Projekat „Propitujem, dakle, postojim!“ NVO Juventas implementira u part- erstvu sa Unijom srednjoškolaca CG. On se realizuje u sklopu projekta „OCD u rnoj Gori – od osnovnih usluga do
oblikovanja politika – M’BASE“, koji sprovodi entar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fonda- ijom „Friedrich Ebert (FES)“, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore(CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija. Kao opšti cilj projekta navedeno je poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori i ačanje njihovih demokratskih kapaciteta, a kao specifični ciljevi postavljeni su ačanje otpornosti mladih ljudi u Crnoj Gori na političke manipulacije, radikali- am i propagandu, kao i jačanje kapaciteta obrazovnog sistema i aktera omladinske politike za razvoj kritičkog mišljenja učenika/učenica.