„Pristup pravdi za LGBT osobe: pravo, a ne privilegija“

„Prevencija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020
„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020

„Pristup pravdi za LGBT osobe: pravo, a ne privilegija“

Period realizacije: 2018-2019.

Glavni cilj ovog projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi od strane LGBT osoba u Crnoj Gori. Podciljevi projekta podrazumijevali su kako poboljšanje kvaliteta usluga i transparentnosti institucija policije i pravosuđa tako i poboljšanje poštovanja ljudskih prava u policijskoj radnoj i obrazovnoj sredini. Predloženi program podrazumijevao je adaptirane i ciljane aktivnosti podizanja svijesti, obrazovne i participativne aktivnosti koje imaju za rezultat: sticanje najnovijih informacija o radnom kontekstu i okruženju za učenje za policijske službenike i studente Policijske akademije u Crnoj Gori, podizanje kapaciteta LGBT oficira za vezu i tužilaca iz različitih opština, unapređenje vještina u odnosu na prenošenje znanja vršnjacima u lokalnim zajednicama, promociju antidiskriminacione politike u policijskim edukativnim institucijama, promociju međuinstitucionalne saradnje (policija-tužilaštvo) kao preduslov za pristup pravdi, kao i finalno promociju prava LGBT osoba, poštovanje i razumijevanje različitosti. Projekat je započeo 2018., a završio se 2019. godine