Održivost usluga za ključne populacije u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti
Decembar 18, 2023
Unapređenje kvaliteta i održivosti usluga vezanih za HIV i HepC
Decembar 18, 2023

Održivost usluga za ključne populacije u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

Period realizacije: Mart 2019 – Decembar 2021. godine

Cilj projekta je da se pruži doprinos dugoročnoj održivosti programa prevencije HIV-a u Crnoj Gori, ali i dostupnosti brzih i inovativnih intervencija kada je riječ o HIV-u u Crnoj Gori.

Odnosi se na rješavanje nedostataka, unapređenje pravnog (normativnog) okvira i zagovaranje povećanja domaćeg finansiranja programa za HIV.

Implementaciju trogodišnjeg projekta koordinira Savez za javno zdravlje u saradnji sa Ukrajinskom mrežom osoba koje žive sa HIV-om (All-Ukrainian Network of PLWH), Udruženjem za HIV u Centralnoj Aziji i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz učešće nacionalnih vladinih i nevladinih organizacija, regionalnih ključnih mreža stanovništva, međunarodnih agencija i
organizacija, kao i tehničkih partnera.

Projekat finansira Globalni fond za HIV/AIDS, tuberkulozu i malariju. U Crnoj Gori projekat sprovode CAZAS, Juventas, Queer Montenegro, Crnogorska HIV fondacija, Zaštita Bar i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica.