Jačanje kapaciteta institucija i unapređenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti – FAZA II
Decembar 20, 2023
Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t punish!
Decembar 20, 2023

Jačanje kapaciteta institucija i unapređenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta

Period realizacije: Januar 2022 – Septembar 2022. godine

Opšti cilj projekta je unapređenje institucionalnih kapaciteta u odnosu na institut uslovnog otpusta i unapređenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na uslovni otpust.

Realizacijom projekta uticano je na postizanje tri specifična cilja i to:
– Stvaranje preduslova za efikasiji postupak odlučivanja po molbi za uslovni otpust
– Postignuti bolji rezultati u nadzoru uslovno otpuštenih lica od strane Direkcije za uslovnu slobodu
– Zatvorenici/ce razumiju institut uslovnog otpusta te isti koriste u skladu sa svojim potrebama

Produkt projekta je i studija “Analiza stanja i preporuke u odnosu na postupak uslovnog otpusta” autora Jovana Bojovića i Marije Radović.

Donator: Ministarstvo pravde