„Gradovi po mjeri mladih (II faza)“

„Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover“
Avgust 26, 2020
„The Time is Now: Konsolidovanje regionalnih napora za unapređenje LGBTIQ prava i jednakosti na Zapadnom Balkanu i Turskoj“
Septembar 2, 2020

„Gradovi po mjeri mladih (II faza)“

Period realizacije: 2020. godina

Glavni cilj projekta se odnosi na unaprijeđenje društvenog položaja mladih kroz jačanje doprinosa omladinskog aktivizma u procesu donošenja odluka u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Ojačati kapacitete 18 mladih za njegovanje participativne političke kulture, kroz unapređenje znanja i kompetencija mladih, u pravcu bolje informisanosti i saradnje sa relevantnim institucijama sistema, shodno njihovim potrebama.
  2. Unaprijediti znanje o omladinskom aktivizmu i građanskoj participaciji mladih, organizacijom 6 akcionih dana na lokalnom nivou u koje će uključiti najmanje 300 građana.
  3. Poboljšani uslovi za učešće mladih kroz kreiranje novih mehanizama učešća prilagođenih mladima.
  4. Podignuti svijest donosiocima odluka, u 6 opština, o važnosti omladinskog aktivizma i prilagođavanju mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka, predstavljanjem i pilotiranjem minimum 5 novih mehanizama i preporuka za unapređenje trenutnog stanja u pogledu uključivanja mladih u donošenju odluka.
  5. Podići opštu informisanost i povjerenje mladih, o mogućnostima učešća u donošenju odluka, kroz medijsku kampanju, kreiranjem 10 stručnih tekstova tokom trajanja cijelog projekta.