Porodicama u riziku od socijalne isključenosti neophodno obezbijediti kvalitetne servise podrške

Četrnaest NVO: Država da sankcioniše veličanje Dragoljuba Draže Mihajlovića
Jul 21, 2023
Jovan Bojović
Stručnost, iskustvo i sposobnosti da budu kriterijumi pri formiranju ministarstava
Jul 27, 2023

Porodicama u riziku od socijalne isključenosti neophodno obezbijediti kvalitetne servise podrške

Sve veći broj porodica u Crnoj Gori u riziku je od socijalne isključenosti, što ukazuje na hitnu potrebu za zajedničkim djelovanjem i saradnjom institucija sistema i organizacija civilnog društva kako bi se obezbijedili neophodni servisi podrške, poručeno je na okruglom stolu koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas.

Juventas je organizovao okrugli sto kao završnu aktivnost projekta “Podrška porodicama u riziku od socijalne isključenosti”. Cilj događaja je bio da se predstave rezultati pomenutog projekta, te su učesnici/e imali priliku da govore o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite, a u kontekstu potrebe porodica za podrškom.

Projekat je sprovodio Juventas u partnerstvu sa Psihološkom asocijacijom Crne Gore, a finansijski je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

„Kroz pružanje usluga različitim zajednicama u riziku od socijalne isključenosti dolazi se do zaključka da je sve veći broj porodica u Crnoj Gori u riziku od socijalne isključenosti ili su već socijalno isključene. S toga, Juventas je kreirao projektnu ideju koja je upravo u fokusu imala osnaživanje ovih porodica” kazala je stručna radnica u NVO Juventas, Ivana Kulašević.

Projekat je obuhvatio radionice psihosocijalne podrške za roditelje koje su vodili psiholog i socijalna radnica i edukativne radionice za djecu koje su vodile učiteljica i omladinska radnica. Aktivnostima je obuhvaćeno 7 porodica koje su imale priliku da se osnaže i umanje rizik od socijalne iskljucenosti.

“Od učesnika/ca projekta dobili smo pozitivne povratne informacije o sprovođenju ovakvih vrste servisa podrške, a mnogi su izrazili i vidljiv napredak u komunikaciji sa svojom djecom, pokazujući interesovanje za nastavak slične podrške u budućnosti”, rekla je Kulašević.

Poručila je da su ovakvi događaji prilika da se unaprijedi saradnja, bolje povežu predstavnici institucija i organizacija civilnog društva i stvori klima za dalju saradnju i zajedničke napore za unaprijedjenje sistema socijalne i dječije zaštite i servisa podrške u zajednici.

Marko Kastratović iz Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, pozdravio je ovakve inovativne programe koji doprinose poboljšanju saradnje između nevladinog sektora i institucija sistema.

“Ovaj pozitivan primjer pokazuje koliko je važno kontinuirano unapređivati saradnju između različitih aktera kako bi se bolje odgovorilo na potrebe porodica koje su u riziku od socijalne isključenosti. Saradnja između NVO sektora i institucija sistema ključna je za stvaranje sinergije i efikasnijeg djelovanja u rješavanju ovog osjetljivog pitanja”, istakao je Kastrtović.

Poručio je da nositelji projekata, kao što je NVO Juventas, i institucije sistema, poput Centra za socijalni rad, imaju važnu ulogu u osiguravanju adekvatne podrške porodicama u potrebi.

“Ovakvi inovativni programi pružaju nadu da će se poboljšati kvalitet usluga i omogućiti održiv napredak u rješavanju socijalnih problema”, zaključio je Kastrtović.

Miloš Bulatović, predstavnik partnerske organizacije na projektu, naglasio je ulogu Psihološke asocijacije Crne Gore u pružanju podrške porodicama kroz jačanje roditeljskih i komunikacijskih kompetencija.

“Okrugli sto je omogućio učesnicima da čuju izazove s kojima se suočavaju porodice u riziku od socijalne isključenosti i kako im se multisektorskim radom i saradnjom može pomoći”, kazao je Bulatović.

Bulatović je istakao da je kroz okrugli sto pružena prilika učesnicima da razmijene iskustva i perspektive, što će omogućiti bolje razumijevanje izazova s kojima se suočavaju porodice u riziku od socijalne isključenosti i identifikovanju efikasnih načina da se isti prebrode.

Ivana Vujošević, saradnica na projektu, istakla je da su tokom sprovođenja pružili podršku djeci u učenju kroz individualni pristup i kreativne aktivnosti.

Vujošević, koja je vodila edukativne radionice, istakla je da se kod djece koja su ih pohađala primijetio znatan napredak, te da su iskazala zainteresovanost i potpunu uključenost tokom trajanja istih.

 

Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta “Zdrava porodica – zdravo društvo” koji je Juventas realizovao 2019. godine, čiji cilj je takođe bio pružiti i unaprijediti podršku porodicama u riziku od socijalne isključenosti.