Počeo projekat kreiranja sistema podrške u postpenalnom periodu

Premijera online dokumentarne interaktivne predstave Raw Play
Jul 7, 2020
Reagovanje povodom prijava mučenja i iznude priznanja
Jul 20, 2020

Počeo projekat kreiranja sistema podrške u postpenalnom periodu

Nedostatak adekvatnih servisa tokom procesa reintegracije bivših zatvorenika/zatvorenica iziskuje saradnju svih aktera

Nevladina organizacija Juventas počela je sa realizacijom projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”. Projekat je finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.  Glavna koordinirajuća institucija pomenutog Programa i ujedno Poziva jeste  Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je ugovaračko tijelo Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija Crne Gore.

Glavni cilj projekta je izgradnja efikasnog sistema koji bi osuđenicima/ama pružio podršku pri izlasku iz zatvora, i time unaprijedio mogućnost uspješne reintegracije u društvo. Fokus projekta je na osmišljavanju i licenciranju novog servisa podrške uključujući psihosocijalnu podršku, jačanje postpenalnog tretmana i podrške, aktivnosti koje uključuju jačanje zapošljivosti i pomoć pri zapošljavanju, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, aktivno učešće u zajednici, itd.

Podaci dobijeni u istraživanju među osuđenim licima iz 2014. godine pod nazivom “Percepcija uslova i tretmana u zatvoru” realizovanog od strane nevladinih organizacija Juventas i Akcija za ljudska prava, a finansiranog od strane Evropske Unije, pokazali su da osuđenici/ce najveću podršku nakon izlaska na slobodu očekuju od porodice, čak njih 89,6%, te od prijatelja, njih 24,2%. Kada je u pitanju očekivanje podrške od različitih institucija sistema i organizacija, pokazalo se da su očekivanja izuzetno niska. Tako, njih svega 5,2% očekuje podršku od nadležnog Centra za socijalni rad, 4,7% od nevladinih organizacija, 4,2% od izabranog ljekara, 3,2% od poslodavca, 2,2% od Zavoda za zapošljavanje, te 0,2% od obrazovnih institucija. Takođe, na pitanje o tome da li se slažu sa tvrdnjom da će im državne institucije pružiti podršku nakon izlaska, njih 71% izjavilo je da se ne slaže sa istom. Tokom proteklih godina kvalitetana i kontinuirana postpenalna podrška nije uspostavljena, te je ovaj projekat prilika da se unaprijedi neophodna međuinstitucionalna saradnja i obezbijedi podrška koja izostaje.

Tokom projekta, NVO Juventas realizovaće seriju aktivnosti čiji je krajnji cilj da doprinesu kvalitetu servisa koje se pružaju osuđenicima i osuđenicama, kao i kvalitetu njihove reintegracije u društvo. Trenutno u Crnoj Gori izostaje podrška osobama koje izlaze iz zatvora. Nedostak podrške često za posljedicu ima vraćanje straim, naučenim obrascima ponašanja koja su u sukobu sa zakonom. Podrška u postpenalnom periodu ključna je kako bi se osoba adekvatno prilagodila novim uslovima života, počela da privređuje na legalan način, ima kvalitetan društveni život, itd.

Upravo je fokus projektnih aktivnosti priprema zatvorenika za otpust i razvijanje servisa za unapređenje kvaliteta života bivšim zatvorenicima. Kroz projekat će se između ostalog izraditi smjernice za unapređenje tretmana zatvorenika, zatim realizovati obuka osoblja koje radi sa osuđenicima/ama, te razviti licencirani program podrške u postpenalnom periodu. Kroz projekat će se formirati i Mreža pružalaca socijalnih i zdravstvenih usluga za pomoć pri re-integraciji bivših osuđenika/ca koja će imati savjetodavnu ulogu tokom čitavog procesa I dati doprinos u kreiranju što uspješnijeg sistema podrške.

Na ovom projektu, NVO Juventas je već uspostavio saradnju sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Centrom za stručno obrazovanje, Domom zdravlja Podgorica i Centrom za socijalni rad Podgorica, te će nastaviti sa uspostavljanjem saradnje i sa drugim važnim akterima koji su ključni za davanje doprinosa u ovoj oblasti