Održana obuka za realizatore/ke tretmana Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Lokalna inicijativa mladih u Pljevljima: u Omladinskom servisu angažovan psiholog
Jun 21, 2022
Jačanjem vještina i znanja zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite doprinosi se poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju osobama koje koriste droge
Jun 22, 2022

Održana obuka za realizatore/ke tretmana Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Dvodnevna obuka namijenjena realizatorima/kama tretmana Službe za tretman Uprave za izvršenje krivičnih sankcija održana je 14. i 15. juna 2022. godine u Bijelom Polju.

Trinaest realizatora i realizatorki tretmana dobilo je mogućnost da stiče nova znanja i da proširi postojeća i tako ojača kapacitete za rad sa zatvorenicima i zatvorenicama.

Učesnici/e obuke definisali su probleme u odnosu na postupak uslovnog otpusta, radili na metodologiji za izradu procedura za uslovni otpust, ali i radili dvije studije slučaja.

Pravni savjetnik u Juventasu Jovan Bojović, koji je i koordinator projekta u sklopu kojeg je realizovana obuka ističe da je važno kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta svih službi koje direktno rade sa kategorijama koje su u riziku od socijalne isključenosti. Posebno je važno, kaže on, pružiti potpun program reintegracije osobama na izdržavanju kazni zatvora kako bismo ih adekvatno pripremili za izlazak iz zatvora, jer po izlasku nemaju adekvatan sistem postpenalne podrške.

“Takođe, potrebno je unaprijediti institut uslovnog otpusta kako bismo imali jedinstveno i blagovremeno postupanje u odnosu na sve podnosioce molbi za uslovni otpust.”, zaključuje Bojović.

Obuka je realizovana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta” koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde.