Kroz organizaciju javne uprave pojačati fokus na mlade i socijalne usluge

Jačanje kapaciteta institucija i unaprijeđenje položaja zatvorenika/ca u odnosu na postupak uslovnog otpusta
Februar 2, 2022
Ojačani kapaciteti administratora/ki omladinskih servisa
Februar 14, 2022

Kroz organizaciju javne uprave pojačati fokus na mlade i socijalne usluge

Nakon pisanja medija da će buduća Vlada imati od 16 do 18 ministarstava upućujemo javni apel u odnosu na pregrupisavanje resora koje bi pokrivala određena ministarstva.

Svjedoci smo da je objedninjavanje pet oblasti u jedno Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nefunkcionalno. Podsjećamo, osim oblasti koje ima u nazivu, ovo Ministarstvo je bilo zaduženo i za pitanja mladih.

Stoga se ovo Ministarstvo nameće kao prvo kod kojeg je potrebno izvršiti promjene i to na način što će prosvjeta i mladi dobiti posebne resore. Centralizovano upravljanje ovim resorima bilo je neodrživo te se ne smije dozvoliti da u narednom periodu budu učinjene iste greške. Prosvjeta predstavlja kompleksnu oblast i mora biti u zasebnom resoru, te apelujemo na političare da to imaju u vidu kada budu formirali ministarstva. Ne samo da treba unaprijediti kvalitet obrazovanja, već kroz ovaj sektor snažiti integritet, osigurati da svi učenici usvajaju građansko obrazovanje, medijsku pismenosti, kritičko mišljenje, vrijednosti antifašizma, zdrave stilove života. Pomenute teme treba da budu posebno u fokusu uzimajući u obzir da je društvo pogođeno brojnim podjelama i tenzijama.

Dodatno, država se mora sa posebnom pažnjom odnositi prema mladima, pogotovo zbog sve učestalije pojave odlaska mladih iz države. Potrebno je usmjeriti se na kreiranja mehanizama kojima bi se stvorili uslovi za ostanak i napredak mladih u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na kreiranje smislenih programa u sjevernim opštinama.

Juventas je i ranije govorio da se oblast socijalnog staranja mora reformisati u cilju holističkog pristupa, jačanja kvaliteta i bolje pokrivenosti uslugama, ne samo materijalnim davanjima, te da nije najbolja opcija da se socijalno staranje spaja sa finansijama. I sada podsjećamo da se za resor socijalnog staranja treba odrediti poseban resor.

Napominjemo i da treba prestati sa eksprimentima koji nisu rezultat detaljne analize, jer građani nemaju ni vremena ni materijalnih resursa za plaćanje posljedica nepromišljenih odluka. Naša javna uprava mora biti održiva, a organizaciona struktura Vlade u odnosu na podjelu ministarstava mora biti formirana na osnovu detaljne obrade pouzdanih podataka čime bi se omogućilo da se izborom novih saziva Vlade ne mijenja često organizaciona struktura već da ona bude trajnija. Ovaj pristup je preduslov za efikasniji rad državne uprave.