Drugi krug bodovanja: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Zaštititi dostojanstvo svih u Crnoj Gori
Oktobar 16, 2023
Uvezati obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite u cilju adekvatne podrške mladima u riziku od isključenosti
Oktobar 26, 2023

Drugi krug bodovanja: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa drugim krugom bodovanja u sklopu I Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-58/23-JP od 24.03.2023. godine i obavještenjem od 19.06.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama po I Javnom konkursu za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u sklopu projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja političke demokratske kulture”, donosi

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu drugog kruga bodovanja I javnog konkursa

 

I

Odobrava se finansiranje projekata nevladinih organizacija u ukupnoj vrijednosti od 28.108,50€ (dvadeset osam hiljada stotinu osam eura i pedeset centi) od ukupno raspoloživih 28.248,00 eura (dvadeset osam hiljada dvije stotine četrdeset osam eura).

II

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama za drugi krug bodovanja u Kategoriji 1 odobrava se finansiranje:

  • Projekta OtKLJUČajmo samostalnost nevladine organizacije Invictus u iznosu od 8.200,00€ (osam hiljada dvije stotine eura).

 III

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama za drugi krug bodovanja u Kategoriji 2 odobrava se finansiranje:

  • Projekta Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI nevladine organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke u iznosu od 19.908,50€ (devetnaest hiljada devet stotina osam eura i pedeset centi).

IV

 Juventas će u ime Konzorcijuma koji sprovodi projekat u sklopu kojeg je raspisana grant šema, zaključiti ugovore o finansiranju projekata u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

V

Iznos od 139,50 (stotinu trideset devet eura i pedeset centu) preusmjerava se na II Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama grant šeme “U pravo vrijeme”.

Ukupan iznos koji će biti raspodijeljen u sklopu II Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama grant šeme “U pravo vrijeme” je 122.639,50 (stotinu dvadeset dvije hiljade šest stotina tridese devet eura i pedeset centi).

VI

Neformalne grupe i nevladine organizacije koje su ostvarile manje od 70 bodova ostvaruju pravo na mentorsku podršku radi unapređenja projektnih aplikacija.

Mentorska podrška se ostvaruje prijavom na e-mail konkursi@juventas.me u roku od 7 dana od dana objave odluke.

Mentorska podrška ne proizvodi finansijske troškove prema korisnicima/ama podrške.

 VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

 Odluka će se objaviti na internet stranici Juventasa i biće dostavljena učesnicima konkursa.

 

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu drugog kruga bodovanja I javnog konkursa