Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge

Realizovan projekat “Prevencija HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” (Video)
Jul 31, 2023
Najava okruglog stola povodom projekta “LIBELA: Mladi kao stub multikulturalne budućnosti”
Avgust 12, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge, donosi

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

I

Odobrava se finansiranje projekata nevladinih organizacija i neformalne grupe u ukupnoj vrijednosti od 40.000,00€ (četrdeset hiljada eura).

II

Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava i neformalnim odobrava se finansiranje sljedećih projekata:

  1. Projekat “UPLIFT: Unapređenje Položaja Osoba koje koriste Droge kroz Informisanje, Fokus i Timski rad sa lokalnim novinarima i studentima”, nevladine organizacije Kreativni klub Café Europa, u iznosu od 8.334,00€ (osam hiljada tri stotine i trideset četiri eura);
  2. Projekat “Odgovorno izvještavanje o problemima i posljedicama korišćenja droga u Crnoj Gori” nevladine organizacije Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, CIN – CG, u iznosu od 9.850,00€ (devet hiljada osam stotina pedeset eura);
  3. Projekat “Podizanje kapaciteta SOS telefona za rad sa ženama koje koriste droge” nevladine organizacije SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, u iznosu od 8.970,00€ (osam hiljada devet stotina sedamdeset eura);
  4. Projekat “Jačanje kapaciteta kadra za jačanje ličnih snaga mladih, s fokusom na vulerabilne grupe” nevladine organizacije Udruženje psihologa Crne Gore, u iznosu od 7.065,00€ (sedam hiljada šezdeset i pet eura);
  5. Projekat “Osnaživanje uloge OCD u pružanju efikasnih usluga osobama koje koriste droge” nevladine organizacije Hepatitis Crna Gora, u iznosu od 5.781,00€ (pet hiljada sedam stotina osamdeset jedan euro).

III

Juventas će, u ime Konzorcijuma koji sprovodi projekat u sklopu kojeg je raspisana javni poziv, zaključiti ugovore o finansiranju projekata u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluka će se objaviti na internet stranici Juventasa i biće dostavljena učesnicima konkursa.

 

ODLUKA