Tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi zaizlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP.

Tender: Poziv za prijavu doktora medicine za pružanje podrške osuđenim licima u pripremi za otpust i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-288/23-JP
Decembar 5, 2023
Tender: Poziv za prijave psihologa radi pružanja podrške zatvorenicima/ama u procesu pripreme za izlazak iz zatvorskog sistema i ponovno uključivanje u društvo, kao i djeci u sukobu sa zakonom tokom procesa resocijalizacije – 01- 289/23-JP
Decembar 5, 2023

Tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi zaizlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP.

U okviru projekta “Provision of sustainable support to former prisoners and children in conflict with the law for successful re-integration into the community – Recover2 CFCU/MNE/261″ koji implementira  Juventas  a koji je podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći  dana 05. 12. 2023. godine raspisuje se Tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi za izlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP.

Predmet ugovora:

  • Izrada posebnog obrasca koji će koristiti osoblje tretmana koji sadrži podatke o preduzetim aktivnostima i pruženim uslugama tokom pripreme za izlazak iz zatvora
  • Kvartalne nadzorne posjete u zatvoru sa posebnim akcentom na tretman osoblja i njihov rad
  • Kvartalne nadzorne posjete u zatvoru sa posebnim akcentom na tretman osoblja i njihov rad
  • Kvartalne nadzorne posjete u zatvoru sa posebnim akcentom na tretman osoblja i njihov rad

Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 20. decembar 2023. godine do 14h. Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.

Adresa za podnošenje ponuda:

Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
  • finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijeaFinansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.

Ponuda se mora predati lično ili putem pošte u jednom (1) originalnom primjerku. U slučaju da nije moguće dostaviti ponudu lično ili putem pošte, ponudu je moguće poslati na e-mail adresu konkursi@juventas.me s naznakom “Tender: Poziv za monitoring eksperta za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima u pripremi za izlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP.”

Ponude će se predati lično ili putem redovne pošte i trebaju sadržavati sljedeće informacije:

• Ime i adresa ponuđača

• Naziv tendera: Poziv za prijavu doktora medicine za pružanje podrške osuđenim licima u pripremi za otpust i reintegraciju u društvo, kao i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije.

• Referentni broj: 01-290/23-JP

• Napomena: Ne otvarati prije sastanka za otvaranje ponuda.

• Ponude treba dostaviti na sljedeću adresu:

 NVO Juventas

     Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 59, 81000 Podgorica

     N/R Aleksandri Vujačić, finansijskoj direktorici

Ponuđači se podsjećaju da naručilac mora primiti ponude u navedenom roku kako bi bile prihvatljive. Prijave podnesene na bilo koji drugi način osim navedenih ili nakon datuma isteka roka neće biti razmatrane.

Osim same ponude, ponuđač je obavezan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (skenirane verzije):

• Biografija ponuđača s dokazima radnog iskustva u ovoj oblasti

• Izjava o interesu

• Detalji bankovnog računa na koji će se vršiti uplate

• Kopija pasoša ili lične karte

• Popunjen i potpisan obrazac 5B

• Popunjen i potpisan obrazac 5C

Ponuđači se podsjećaju da bi ponude trebalo dostaviti naručiocu do naznačenog roka kako bi bile prihvatljive.

OSTALE INFORMACIJE I TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE PRONAĆI U DOKUMENTIMA U NASTAVKU OBJAVE:

1. Instrukcije ponuđačima

2. Dodatak B

3. Dodatak C