Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori iz perspektive učenika/ca, roditelja i nastavnika/ca

Zabrana pušenja u javnim prostorima_ sažetak javne politike ME
Septembar 20, 2018
Smjernice za rad sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja
Novembar 9, 2018

Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori iz perspektive učenika/ca, roditelja i nastavnika/ca

Naziv: Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori iz perspektive učenika/ca, roditelja i nastavnika/ca

Opis: Priručnik  Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori iz perspektive učenika/ca, roditelja i nastavnika/ca nastao je u okviru projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“, finansira Evropska unija kroz program podrške civilnom društvu. Vršnjačko nasilje nije nova pojava, međutim, u društvu u kojem danas živimo, pojavni oblici vršnjačkog nasilja su raznovrsniji u odnosu na raniji period. Neprepoznavanje različitih oblika nasilja, onoga šta je među djecom “normalno i uobičajeno”, a narušava ili u opasnost dovodi fizički ili psihički integritet djeteta, za posljedicu ima neadekvatno reagovanje, a samim tim i izostajanje neophodne podrške. Cilj ove studije jeste da pruži dubilji uvid u različite oblike vršnjakog nasilja, lične karakteristike djece koje ih čine podložnijim nasilju, kao i faktore rizika koji mogu biti od značaja za pojavu nasilničkog ponašanja. Nalazi se u najvećem dijelu oslanjaju na rezultate istraživanja sprovedenog za potrebe projekta, u periodu oktobar-novembar 2018. godine.

Autori/ke:

Milena Nikolić
Aleksandra Nikčević
Nina Šćepanović
Ivana Vujović

Godina izdavanja: 2018