Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima

Testiranje za početnike, podsjetnik za iskusne
Mart 17, 2013
Priručnik o učeničkom parlamentu
Septembar 3, 2013

Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima

Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, bez obzira na bilo koje lično svojstvo. (čl. 17, st. 2).

Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima usklađene su sa relevantnim i obavezujućim međunarodnim dokumentima, strategijama i preporukama. Principi koji moraju biti poštovani i na koje nas obavezuju međunarodni ugovori i opšteprihvaćena međunarodna pravila jesu da je seksualna orijentacija i rodni identitet sastavni dio ličnosti svakog čovjeka i ne smiju biti osnov za diskriminaciju i zloupotrebu. Kao primjer, pomenućemo Preporuku CM/Rec(2010)5 Komiteta Ministara Savjeta Evrope, u kojoj se nalaže zemljama članicama da preduzmu sve mjere u obrazovnim institucijama kako bi se širila tolerancija i uzajamno poštovanje. Od važnosti je što Opšti zakon o obrazovanju nedvosmisleno određuje da su građani/ke Crne Gore jednaki/e u ostvarivanju prava na obrazovanje, zabranjuje “fzičko, psihičko, i socijalno nasilje, maltretiranje i zapostavljanje, fzičko kažnjavanje, vrijeđanje, seksualno zlostavljanje djece, učenika i nastavnika i svaki drugi oblik diskriminacije”.

Diskriminaciju u obrazovanju tretira i Zakon o zabrani diskriminacije. Od strateških dokumenata važno je pomenuti Strategiju unapređenja kvaliteta života LGBT osoba koja na jasan način pruža smjernice za poboljšanje statusa, bezbjednosti i prava LGBT osoba. Akcioni plan koji prati strategiju, a koji se donosi na godišnjem nivou, predviđa realizaciju niza mjera u oblastil judskih prava LGBT osoba, obrazovanja, kulture i bezbijednosti, sprovođenja zakona, zdrastvene zaštite, medija, sporta, ekonomskog rasta, turizma i međunarodne politike. Na ovaj način Vlada je dalao dgovor na borbu protiv diskriminacije i veću vidljivost LGBT populacije i suprostavila se svim vidovima homofobije i transfobije u crnogorskom društvu. Istraživanje među srednjoškolcima/ kolkama o stavovima u vezi sa seksualnošću, seksualnom orijentacijom i partnerskim odnosima, sprovedeno 2013. godine od strane NVO Juventas, utvrdilo je visok nivo distance u odnosu na LGBT mlade osobe. Podaci su ukazali na potrebu za sistematskim, kontinuiranim i sveobuhvatnim pristupom u srednjim školama, kada je u pitanju podrška LGBT mladima u školskom okruženju.

Početni korak je edukacija stručnih službi za senzitivan, afrmativan pristup i preventivne aktivnosti učenika/ca koji će približiti ljudska prava LGBT osoba.

Publikaciju možete preuzeti ovdje: Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima