Protokol o postupanju u slučajevima nasilja

Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici
Jul 9, 2017
Poster dječji dom
Septembar 3, 2017

Protokol o postupanju u slučajevima nasilja

Naziv:
Protokol o postupanju u slučajevima nasilja i/ili sumnje na nasilje

Opis:
Protokol opisuje procedure koje su zaposleni u Domu u obavezi da slijede u slučajevima u kojima se, uprkos sistemskoj implementaciji preventivnih aktivnosti opisanih u okviru dijela koji navodi opšte i specifične smjernice zaštite prava i interesa djece koja žive u Domu, dogodi nasilje nad djetetom Doma ili postoji sumnja na nasilje. Protokol objedinjuje procedure kojima se dijete štiti od svih oblika nasilja, uključujući vršnjačko nasilje (kako ono koje se događa u Domu, tako i ono koje se događa u školi ili lokalnoj zajednici) i nasilje od strane odraslih osoba prema djetetu (kako zaposlenih u Domu, tako i onih van ustanove).

Izrada dokumenta je podržana od strane Predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, kroz projekat „Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori“, koji predstavlja dio višegodišnje regionalne inicijative „Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj – IPA 2015“, koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma – EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU. Sadržaj ovog dokumenta ne odražava nužno politiku i gledište UNICEF i EU, a odgovornost za sadržaj dokumenta snose autori/ke.

Autori/ke:
Juventas

Godina izdavanja: 2017.