IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA R-IR lica

Report_ Strategy for Development of Social and Child Protection
Jul 27, 2016
Flajer dječji dom
Mart 17, 2017

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA R-IR lica

Naziv:
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015).

Opis:
Izvještaj je dio projekta “Unapređenje razvoja zajednice – SpeedUP” koji sprovode Juventas i SOS telefon za ženu i djecu žrtve nasilja. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstva finansija Crne Gore.
Projektni tim je izradio nezavisne izvještaje o realizaciji i efektima strategija koje se dovode u vezu sa smanjenjem siromaštva i njihove nacrte predstavio na Nacionalnim konferencijama o smanjenju siromaštva.
Strategija za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik, predstavlja okvir za djelovanje države na planu stvaranja uslova za trajni i održiv odgovor na pitanja raseljeništva i to za period od avgusta 2011. do decembra 2015. godine.
Izvještaj sumira postignute rezultate, apsotrofira probleme nakon realizacije Strategije i daje prateće preporuke za unapređenje politika i prakse državnih organa i nevladinih organizacija.

 

Autori/ke: 
Jelena Čolaković, Juventas

 

Godina izdavanja: 2016.