„YOUTH ARYSE – Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“

“Participacija mladih – Primjeri dobre prakse”
Avgust 26, 2020
„Podrška implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“
Avgust 26, 2020

„YOUTH ARYSE – Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“

Period realizacije: 01. januar 2016 – 30. decembar 2019. godine.

Donator: Evropska unija; kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore

Glavni cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora, saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou i aktivnosti koje se tiču zastupanja. Specifični cilj projekta se odnosi na pružanje podrške mladima u riziku u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, pravosuđa i drugim oblastima, kroz podsticanje aktivnog učešća i inkluzije za organizacije civilnog društva koje predstavljaju mlade ljude u procesima donošenja odluka i reformi.

Projektom je koordinirao NVO Juventas, dok su projektni partneri bili organizacije iz šest zemalja Zapadnog Balkana: ARSIS (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), HOPS (Makedonija), NVO Labyrinth (Kosovo), Prevent (Srbija), kao i Schüler Helfen Leben Fondacija (Njemačka). Mreža pomenutih organizacija sprovodi aktivnosti sa ciljem doprinosa aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti uključujući mlade koji koriste droge, mlade u sukobu sa zakonom, mlade u sistemu institucionalnog staranje, djecu i mlade sa iskustvom života na ulici, mlade koji dolaze iz porodica sa istorijom upotrebe droga i sukoba sa zakonom.