„Podrška procesu licenciranja usluge podrška za život u zajednici – svratište“

“Doprinos prevenciji HIV/AIDS-a među populacijom seksualnih radnika/ica”
Novembar 27, 2023
„No risk, no borders for young people“
Novembar 27, 2023

„Podrška procesu licenciranja usluge podrška za život u zajednici – svratište“

Period realizacije: Septembar 2020 – Septembar 2021. godine

Uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja sprovodili smo projekat „Podrška procesu licenciranja usluge podrška za život u zajednici – svratište“, sa ciljem unapređenja kvaliteta života mladih i porodica sa djecom, sa posebnim osvrtom na posebno ranjive kategorije (osobe koje koriste droge, osobe koje pružaju seksualne usluge, LGBTIQ+ osobe, bivše zatvorenike/ce).

Tokom ovog projekta Juventas je izradio potrebnu dokumentaciju i ispunio propisane uslove, te dobio licencu za pružanje usluge podrška za život u zajednici- svratište. Licencu je izdalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na period od šest godina.

Pored dobijanja licence, akreditovan je i program obuke pod nazivom. „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ica u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici – svratište“. Program obuke akreditovan je kod Zavoda za socijalnu i dječiju zastitu na period od pet godina, a namjenjen je stručnim radnicima/cama i stručnim saradnicima/cama u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Obuka je realizovana i uspješno je pohađalo 16 stručnih radnika/ca koji/e su unaprijedili svoja znanja o usluzi podrška za život u zajednici-svratište. Dodatno, u sklopu projekta je realizovana i dvodnevna obuka „Pružanje psihološke prve pomoći“ i 14 zaposlenih u NVO Juventas i NVO LINK unaprijedilo je svoje kapacitete u odnosu na navedenu temu, posebno u dijelu razumjevanja
psihologije kriznih situacija te intervenisanja u krizi.