Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Ne dozvolimo da prepisivanje postane pravilo! Želimo društvo znanja!
Jun 15, 2023
Centar za ženska prava – Maja Raičević: Državni tužilac osumnjičen za nasilje u porodici učestvuje u izradi Zakona o zaštiti od nasilja
Jun 16, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa I Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-58/23-JP od 24.03.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama po I Javnom konkursu za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u sklopu projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja političke demokratske kulture”, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata.

Odobrava se finansiranje projekata nevladinih organizacija i neformalne grupe u ukupnoj vrijednosti od 76.752,00€ (sedamdeset šest hiljada sedam stotina pedeset dva eura) od ukupno raspoloživih 105.000,00€ (stotinu pet hiljada eura).

Iznos od 28.248,00€ (dvadeset osam hiljada dvije stotine četrdeset osam eura) biće raspodijeljen u sklopu drugog kruga bodovanja I Javnog konkursa za koji se prijave šalju zaključno sa 11. julom 2023. godine.

Iznos iz stava 1 ovog člana biće raspodijeljen na način što je 20.000,00€ (dvadeset hiljada eura) opredijeljeno za projekte iz Kategorije 2 odnosno 8.248,00€ (osam hiljada dvije stotine četrdeset osam eura) za projekte iz Kategorije 1.

Odluka o raspodjeli sredstava U pravo vrijeme