Ideja treninga kreiranje Konsultativnog regionalnog tijela za praćenje politika koje se odnose na mlade u riziku

Marković: Mladi moraju vjerovati u moć aktivizma
Jul 5, 2019
Čolaković: LGBT osobe nisu puko sredstvo u ostvarivanju niskih političkih interesa
Jul 15, 2019

Ideja treninga kreiranje Konsultativnog regionalnog tijela za praćenje politika koje se odnose na mlade u riziku

U okviru projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, od 5.do 7. jula održan je regionalni trening  #ARYSE mreže o javnom zastupanju za unapređenje položaja djece i mladih u riziku.

Projekat “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti” sprovodi se u šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija) i ima za cilj pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije većine mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, regionalne/nacionalne saradnje i aktivnosti koje se tiču zastupanja.

Ovaj trening okupio je predstavnike organizacija koje sprovode projekat i predstavnike nacionalnih radnih grupa formiranih u sklopu projekta. Ideja treninga bila je da članovi nacionalnih radnih grupa i predstavnici organizacija formiraju regionalno zagovaračko tijelo koje će nastaviti da funkcioniše nakon završenog projekta. Učesnici su tokom treninga radili na razvoju zajedničke platforme na kojoj će se zasnivati njihov budući rad vezan za mlade u riziku. Tokom treninga učesnici su radili i na razvoju plana zagovaranja za sve ciljne grupe obuhvaćene projektom: djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi sa ulice, Romi, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance, ili su u sukobu sa zakonom, kao i djeca i mladi koji žive u porodicama koji imaju problem sa zakonom ili sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci.

Regionalno tijelo imaće za cilj da nastavi promociju rezultata ARYSE projekta i da zagovara za adekvatnu primjernu smjernica kreiranih kroz ovaj projekat. Pored toga, regionalno tijelo će konstantno raditi na razmjeni informacija i primjera dobre prakse, a u cilju poboljšanja politika vezanih za mlade u riziku i dostupnosti servisa namijenjenih njima.

Projekat sprovode NVO Juventas (Crna Gora), Udruženje “Prevent” (Srbija), Asocijacija Margina (BiH), ARSIS (Albanija), HOPS (Makedonija), NGO Lavirint (Kosovo) i SHL fondacija (Njemačka). Mreža pomenutih organizacija sprovodi aktivnosti sa ciljem da doprinese aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa Zapadnog Balkana, a koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.