Miloš Bulatović
Mart 17, 2020
Itana Kovačević
Mart 17, 2020

Tea Dakić

saradnica/psihijatrica

Rođena je 1983. godine u Podgorici, gdje je završila Medicinski dakultet, Univerziteta Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti adutne psihijatrrije završila je na Univerzitetu u Beogradu. Aktuelno je zapošljena kao specijalistkinja psihijatrije na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore.

Zvanje magistra u oblasti bioetike stekla je na Univerzitetu Clarkson, u sadarnji sa Mount Sinai Bolnicom u Nju Jorku, kao stipendista Fogarty međunarodnog centra i Američkog Nacionalnog institute za javno zdravlje. Ljudska prava manjina su joj u fokusu kako praktičnog tako i istraživačkog rada, te je magistarsku tezu odbranila na temu “Pravičnost u psihijatrijskim istraživanjima – neadekvatno isključivanje ispitanika iz učešća u istraživanjima”.

Kao dugogodišnji saradnik NVO Juventas, jedna je predavača na obukama koje se tiču zdravstvene njege i ljudskih prava LGBT osoba za zdravstvene radnike, socijalne radnike, psihologe i pedagoge. Takođe i jedna od autorki slijedećih publikacija: “Vodič dobre prakse za medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama”, “Rad sa LGBT osobama: Vodič za socijalne radnike/ce”, “Jednak tretman: Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za izvršenje krivicnih sankcija (ZIKS)”, “Kreiranje sigurnog okruženja za LGBTIQ osobe: Uloga i odgovornost socijalnog rada, policije i civilnog društva”, “Izvještaj o ljudskim pravima LGBT osoba u Crnoj Gori u 2011.”

Autorka je I poglavlja “Proces tranzicije rodno nenormativnih, transrodnih i transpolnih osoba – perspektiva psihijatrije” u okviru prve regionalne publikacije na temu medicinskih aspekata prilagođavanja pola, “Priručnik za medicinske stručnjake/inje i zdravstvene radnike/ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije”.

Tea Dakić je objavila i naučne radove “Ethical analysis of a curious event of a forensic case becoming an involuntarily hospitalized psychiatric patient” u međunarodnom časopisu “The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology”, rad pod nazivom “History of research involving mentally disabled persons - from exploitation through exclusion to appropriate inclusion” za  časopis “Medicinski pregled”, kao i “Mental health burden and unmet needs for treatment: A call for justice” u prestižnom The British Journal of Psychiatry.